-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:3381 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

تهاجم فرهنگي يعني چه؟ و علت آن چيست؟

تعريف تهاجم فرهنگي:

تهاجم فرهنگي به اين معنا است كه يك مجموعة سياسي يا اقتصادي، براي اجراي مقاصد خاص خود و اسارت يك ملت، به بنيانهاي فرهنگي آن ملت هجوم ميبرد; در اين هجوم، باورهاي تازهاي را به باطل و با ترفندها و شگردهاي متعدد تبليغي و ارتباطاتي، به قصد جايگزيني با فرهنگ و باورهاي ملي آن ملت وارد كشور ميكنند.(از بيانات مقام معظم رهبري، به نقل از كتاب فرهنگ و تهاجم فرهنگي، ص 3.)

علت تهاجم فرهنگي:

تهاجم فرهنگي، معلول تضاد و تعارض ذاتي بين فرهنگ غرب، با مباني اومانيستي (انسان مدارانه)، با اسلام در نگاه به انسان و جهان و خدا است انديشة غالب و حاكم در غرب، تمام ابعاد وجود انسان را محدود به دنيا و حيات دنيوي دانسته و بر اين اساس، آرمانهاي دنيوي بشر را مدّنظر داشته و حتي حكومتها را پاسدار آن ميداند; در چنين بينشي، دين و خدا بر فرضِ وجود، حقِّ دخالت در امور دنيوي انسان را ندارند و آدمي با عقل و علم و تجربة خود و بدون نياز به وحي و دين و خدا، بار آباداني دنياي خود را به دوش كشيده و تمام معضلات دنيوي خود را حل مينمايد; به همين علت، راه دين از سياست و دخالت در حكومت و شئونات اجتماعي انسان كوتاه گشته و همه بايد سكولار بينديشند و به حكومتهاي ليبرال تن دهند كه بهترين و آخرين آنها، حكومت ليبرال دموكراسي آمريكا بوده كه پايان تاريخ است.(اشاره به نظرية فوكوياما در خصوص پايان تاريخ.)

امّا از ديدگاه اسلام، انسان اشرف مخلوقات، با استعدادهاي فراوان است; موجودي با غرايز و احساسات، عواطف، فكر و عقل، قلب و روح، صاحب اراده و اختيار، كه راه طولاني تا لقاي خدا را در پيش دارد(ر.ك: سوره انشقاق، آيه 6.) و دنيا يكي از منازل راه او است و او در پيمودن اين راه طولاني، نميتواند، حتّي براي رفع همة حوائج دنياي خود، به عقل و فكر و تجربة خويش بسنده كند، تا چه رسد به تمام راه; پس انسان براي رسيدن به هدف، بايد از وحي (قرآن) و پيامبر6 و امام معصوم: كمك بگيرد تا به نزديكترين راه كه عبوديت خدا است هدايت شود و الاّ در زمرة غضب شدگان و گمراهان قرار خواهد گرفت.(ر.ك: سورة حمد، آية 5 و 6 و 7.)

در چنين بينشي، يكي از شئون دين و رهبر الهي (پيامبر6 و ائمه اطهار: و ولي فقيه)، دخالت در امور سياسي و حكومتي بوده و هيچ جدايي بين دين و سياست نيست، و خدا بر اساس علم و احاطة خود بر مصالح و مفاسد بندگانش، اعم از زن و مرد، به وضع حكم در تمام اموري كه بشر به آن محتاج بوده پرداخته و به هيچ وجه از امر حكومت غافل نبوده است، و پيامبر خويش را مأمور به تشكيل آن نمود. و در آخرالزمان نيز حكومتِ واحد عادلانة جهاني به دست با كفايت آخرين حجة الهي، بقية اللّه الاعظمغ تشكيل خواهد شد.

غرب با آن نگاه مادي، اسلام با اين بينش را مزاحم و رقيب سرسخت خود ميداند، به خصوص اسلامي كه توانست در عصر ارتباطات و اوج شكوه تمدن غرب، انقلاب بزرگ قرن را شكل داده و نظام جمهوري اسلامي را به رهبري امام خميني; به وجود آورد و دست آنها، به ويژه امريكا را از منافع و منابع عظيم منطقه قطع نمايد، و چشم ملتهاي مظلوم جهان وحتي ملل غرب را به اسلام، به عنوان تنها مكتب حياتبخش جلب نمايد.

جهان غرب و در رأس آن آمريكا به خصوص بعد از برقراري نظام جمهوري اسلامي ايران، و پس از تجربههاي فراوان دريافت كه قويترين و كارآمدترين روشها براي جلوگيري از رشد اسلامگرايي و حتي از بين بردن آن، تهاجمي همه جانبه به تمام اعتقادات و انديشههاي ناب اسلامي و در نتيجه، بيهويت كردن مسلمانان و استحالة فرهنگي آنها است. و بر اين اساس تهاجم فرهنگي را در دستور كار خود قرار داده و لحظهاي و ذرهاي از آن غفلت نميورزد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.