-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:3387 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

خوشبيني به آينده چه آثاري دارد؟

خوشبيني نسبت به آينده اگر به صورت معقول و معتدل باشد، ميتواند آثار مفيدي را به دنبال داشته باشد خوشبيني به معناي با ديدگاه خوب به كاري نگريستن است و اين در همه جا پسنديده نيست.

خوشبيني در برابر فرمانها و وعدههاي خداوند متعال و تكاليفي كه بر عهده انسان گذاشته بسيار خوب و پسنديده است و ميتواند آثار مفيد و خوبي را به دنبال داشته باشد; ولي خوشبيني در برابر اقدامات اشخاص و حاكمان ظالم مذموم و ناپسند است; حضرت امام هاديميفرمايد: اگر روزگار به گونهاي بود كه عدل و داد بر جور و ستم غالب بود در چنين زماني اگر كسي به كسي بدبين حرام است، ولي اگر زماني به گونهاي بود كه ظلم و ستم در آن بر عدل و داد غلب داشت، به كسي نميتوان خوشبين بود، مگر آن كه خوبي و نيكي در او نمايان باشد.(ر.ك: بحارالانوار، علامه مجلسي، ج 75، ص 197، داراحيأ التراث العربي، بيروت.)

همچنين خوشبيني به عقل و خرد خويش و اين كه هر طوري خوش انديشه ميكند، صحيح و بدون عيب و راه درست همان است نيز ناپسند است. حضرت عليميفرمايد: هرگز به عقل و خرد خويش خوشبين مباش; زيرا انسان همواره به علت خوشبيني به خود به خطا ميافتد.

بنابراين، خوشبيني نسبت به آينده، اگر معقول و اصولي و به خصوص نسبت به خداوند متعال و دستورها و وعدههاي او باشد، خوب و پسنديده است; ولي اگر خوشبيني جنبه غيرعقلاني و غيراصولي پيدا كند، بيجا و ناپسند است و آثار زيانبار به دنبال دارد.(ر.ك: معارف و معاريف، سيد مصطفي حسيني دشتي، ج 5، ص 283ـ284، چاپ صدر قم; اخلاق در قرآن، آية الله مصباح يزدي، ج 2، ص 344، انتشارات مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني;.)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.