-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:33940 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا خود مسلمان مي تواند تشخيص دهد كه مثلاً فلان كار واجب تر از نماز است واگر برفرض انجام داد چه بايد بكند؟
لطفاً در خصوص ابعاد مختلف كلي نماز هم توضيحاتي مرحمت فرماييد؟
خداوند متعال بشر را بگونه اي آفريده است كه براي ادامه زندگي شخصي خود كه همراه با آسايش روحي وآرامش اعصاب باشد نياز مبرم به ارتباط مداوم با خالق خود دارد وخود خداوند ومي داند تنها راهي كه سعادت دنيا و آخرت بشر را تأمين كند چه راهي است.
از اين رو نماز را با آداب وشرائط ويژه بر بندگانش واجب كرد وآثار و خواصي براي نماز برشمرد وفرمود: انّ الصلوه تنهي عن الفحشاء والمنكر.
نماز اگر با آداب وشرائط ويژه برگزار شود تأثير خاص خودش را خواهد داشت وبه هر اندازه كه با آداب وشرائط ظاهري وباطني برگزار شود تأثيرش به همان اندازه خواهد بود . دردين مقدس اسلام اهميت فراواني براي اين عبادت مخصوص قائل شده اند . براي نماز باجماعت كيفيت خاصي واثر مخصوص وثواب فوق العاده اي قائل شده اند . براي نماز اول وقت فضيلت خاصي ذكر كرده اند . براي نماز در مسجد در حرم ائمه باحضور قلب با لباس تميز وبدن معطر وهمراه با انگشتر عقيق فضيلت فراوان واثر مخصوص ذكر شده ، در دنيا كساني كه معتقد به نماز وخصوصاً نماز اول وقت وباجماعت هستند از آرامش خاطر فراواني برخوردارندنماز صورت فردي آثار سازندگي فراواني در روح وجان آدمي باقي مي گذارد. وبصورت جمعي آن نمود وحدت واقتدار و يكدلي مسلمانان است . نماز مي تواند نردبان ترقي وپيشرفت انسان وتقرب به سوي خداوند شود همانگونه كه در روايت مي خوانيم : الصلوه قربانُ كُلّ تَقِي نماز وسيله تقرب هر انسان پرهيزگار به سوي خداوند است.
بي جهت نيست كه روايت مي گويد در قيامت اولين ايستگاه وتوقفگاه نماز است . اِن قُبِلَت قُبلَ ماسِواها وان رُدَّت رَدَّ ماسواها. اگر نماز مورد قبول واقع شد بقيه اعمال قابل بررسي است واگر نماز رد شد مهر بطلان بر اعمال ديگر زده مي شود . لذا امام صادق عليه السلام در آخرين لحظات زندگي در جمع خويشان آخرين سفارشاتشان اين بود كه : شيعَتُنا. لا تنا ل شفاعَتُنا مَن ِاستخف بالصلوه . كسي كه نماز را سبك بشمرد به شفاعت ما ائمه نخواهد رسيد.
واما ميزان اهميت هر عبادتي تعيينش به دست شارع مقدس است ودرجه بندي اهميت آن د رمحدوده وظائف واختيارات شارع مقدس قرار مي گيرد البته مرساد اهميت ذاتي عبادات است ولي يك عبادتي باتوجه به زمان ومكان خاص موقتاً اهميت ويژه اي پيدا كند كه تشخيص آن به دست حاكم اسلامي اعم از پيغمبر (ص) ويا امام معصوم ويا ولي امر مسلمين ومراجع بزرگوار اسلام است واگر كسي شخصاً چنين اعتقادي پيدا كرد ويا به آن عمل كرد در صورتي كه مطابق با واقع ودستورات اسلامي نباشد بايد توبه واستغفار كند.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.