-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:33941 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چگونه مي توان نماز قضاي 15سال را خواند در حاليكه انسان يا از فرداي خود خبر ندارد ويا مي داند كه مثلاً سه روز ديگر از عمرش باقي است واز طرفي توانايي بلندشدن از زمين را ندارد وبه سختي در بستر بيماري افتاده است لطفاً جوانب مختلف قضيه فوق را عنايت فرماييد؟
دين مبين اسلام ، ديني جامع وكامل است وتمام جوانب وشئون زندگي فردي واجتماعي افراد را درنظر دارد وحكمي را كه وضع كرده .مصالح شخصي واجتماعي افراد را وتوان انجام آن حكم را هم لحاظ فرموده وبنا به تصريح قرآن كريم :لا يكلف الله نفساً الا وُسعها خداوند هرگز تكليفي خارج از قدرت بنده بر دوش او نمي گذارد بنابراين اگر كسي براثر بي توجهي به حكمي از احكام دانسته وندانسته به آن عمل نكرد . درعين اينكه مصر به انجام آن از سوي مكلف است خارج از محدوده توان او حكم نمي كند.
مثلاً شخصي به جهت قرارگرفتن در محيط غير مذهبي ويا رفت و آمد با افراد لاابالي مدتي فريضه بزرگ نماز را ترك كرد وبا به جهت قصور يا تقصير به يكي از اجزاء نماز كه موجب بطلان است اخلال كرد.
وبعد كه متوجه شد ويا متنبه شد بايد تمام نمازهائي كه نخوانده ويا ناقص خوانده قضا نمايد ولي قضايش فوري نيست بنابراين در مورد فوق شخص به اندازه قدرت وتوانش اقدام به خواندن نمازهاي فوت شده ويا ناقص مي كند ودر عين حال از همان ابتدا مقدار نمازهائي كه بايد قضا كند . در وصيت نامه اش قيد مي كند تا بعد از او فرزند ارشدش ويا ديگران برايش قضا كنند ويا كسي را اجير كنند تا نمازهاي فوت شده را بخواند ودرهر صورت اگر خودش موفق به خواندن نمازها نشد واز دنيا رفت ولي توبه كرد وپشيمان شد واستغفار كرد وچنانچه وارثي نداشت ويا به دستور شرعي عمل نكردند ونسبت به قضاي نمازها توجه نكردند قطعاً خداوند عادل مهربان از گناه او خواهد گذشت. انشاءالله

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.