-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:33942 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

هنگاميكه شخص درصورت انجام فريضه امر به معروف ونهي از منكر بااينكه توانايي هم دارد مورد تمسخر قرار مي گيرد بايد چگونه وظيفه اش را انجام دهد بطوريكه هم رضايت خداوند جلب شود وهم نهايت راهنمايي را درقبال مردم مسلمان به انجام رساند؟
مسأله امر به معروف ونهي از منكر يكي از بزرگترين فرائض و واجبات الهي است كه به تعبير روايت «بها تقام الفرائض »قوام واجبات ديگر الهي بستگي به اقامه اين فريضه بزرگ دارد ولي اين واجب بزرگ همراه با شرائطي است كه درصورت وجود آن شرائط واجب مي شود برهركس كه توان آن را دارد. كه از جمله آن شرائط احتمال تأثير است . اگر انسان مي داند كه تأثير نمي كند واجب نيست ويكي ديگر از شرائط اين است كه موجب ضرر جاني يا آبرويي براي آمر به معروف يا براي ديگران نشود وديگر اينكه بدانيم آن فرد قصد تكرار وادامه آن گناه را دارد پس بابودن شرائط لازم اين فريضه بزرگ واجب مي شود ومجرد اينكه مورد استهزاء وتمسخر قرار گرفت مجوز براي ترك نيست . نهايت امر اين است كه مراحل امر به معروف كاملاً رعايت شود.
ونحوه برخورد وزمان برخورد مكان برخورد همه كاملاً به دقت مورد توجه قرار گيرد وكسي كه تصميم بر اقامه اين فريضه بزرگ گرفته كاملاً به موارد وريزه كاريهاي آن آشنا باشد چه بسا اين فريضه با يك ترك معاشرت ويا انجام آن ويا اخم كردن ويا با روي باز برخورد كردن انجام شود واين نسبت به افراد و روحيات فرق مي كند پس اگر در موردي كه بايد با زبان خوش برخورد كند باتندي وخشونت برخورد كرد ويا برعكس قطعاً اثر لازم را نخواهد داشت.
پس اين فريضه بزرگ از مهمترين فرائض الهي است ولي براي انجامش زمان ومكان وشرائط خاص مي طلبد كه در صورت وجود آن شرائط برمكلف واجد شرائط واجب مي شود ودر اين صورت .صرف تمسخر كردن دليل بر ترك آن نخواهد بود مگر اينكه منجر به ريختن آبروي خود فرد ويا ديگري شود وگرنه درهر عصر وزماني عده اي از شياطين انسي هستند كه روش اهل حق را به تمسخر مي گيرند وتمام تلاششان عدم پياده شدن برنامه هاي الهي در جامعه است ودر بسياري از موارد هم با برخورد سنجيده وحساب شده اي كه انجام مي شود همين افراد تحت تأثير واقع مي شوند واز كرده خود پشيمان مي شوند.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.