-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:3397 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا زن براي مرد ضرورت دارد؟

خداوند متعال، انسان را به گونهاي آفريده كه بدون همسر، ناقص است، جنس مذكر و مؤنث از نظر روحي و جسمي به همديگر نيازمندند و كامل كنندة همديگرند; قرآن كريم زن و مرد را لباس همديگر ميداند; هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ;(بقره،187)، زنان لباس شما مردانند و شما مردان لباس زنها هستيد. همان طور كه لباس انسان را از سرما و آسيب نگهداري ميكند، همسر نيز انسان را از پريشاني و بيهودگي، بيپناهي، بيهدفي، تنهايي و... نجات ميدهد.

قرآن كريم، در جايي ديگر همسر (چه زن، چه مرد) را نشانة حكمت خداوند و ماية آرامش انسان ميداند و ميفرمايد: از آيات و نشانههاي ]حكيمانة[ خداوند اين است كه براي شما از جنس خودتان همسراني قرار داد، تا در كنار آنان آرامش يابيد، و ميان شما مهر و محبت و رحمت قرار داد، به تحقيق، در اين كار خداوند، دلائل حكيمانهاي است براي انديشمندان و متفكران... (روم،21)، ازدواج و انتخاب همسر ارزش اعمال انسان را بالا ميبرد; حضرت امام جعفر صادقميفرمايد: دو ركعت نماز كه انسان متأهل بخواند، از هفتاد ركعت نماز انسان مجرد افضل و بالاتر است.(وسائل الشيعه، شيخ حر عاملي، ج 20، ص 18، مؤسسة آلالبيت، قم.)

بنابراين، وجود زن براي مرد و وجود مرد براي زن لازم و ضروري است و اين قانون آفرينش و خلقت است.(براي آگاهي بيشتر ر.ك: جوانان و انتخاب همسر، علي اكبر مظاهري، انتشارات دفتر تبليغات اسلامي، قم.)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.