-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:34087 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

درباره ساعة صغري و كبري كه در كتب شيعه وارد شده است، لطفاً توضيح دهيد.

در بسياري از آيات قرآن از «قيام قيامت» به «قيام ساعة» تعبير شده است. اين به خاطر آن است كه (ساعة) در اصل به معناي جزئي از زمان و يا لحظاتي زودگذر است و از آنجا كه از يك سو وقوع رستاخيز به صورت ناگهاني و برق آساست و از طرفي ديگر به مقتضاي سريعالحساب بودن خداوند ـ كه حساب بندگان را در آن روز به سرعت ميرسند ـ اين تعبير در مورد قيامت به كار رفته تا مردم موقعيت رستاخيز را همواره در نظر داشته باشند. ابن منظور در لسان العرب ميگويد: «ساعة اسم براي زماني است كه صيحة پاياني جهان زده ميشود و همگي ناگهان ميميرند و نيز براي وقتي است كه مردم در قيامت برانگيخته ميشوند. اين نام از آن جهت براي پايان جهان و وقوع رستاخيز انتخاب شده كه در صيحة نخستين كه خداوند در آيه «ان كانت الاّصيحةً واحدةً فاذا هم خامدون»(3) ]فقط يك صيحة آسماني بود، ناگهان همگي خاموش شدند[ به آن اشاره كرده، به طور ناگهاني همگي ميميرند (و در نفخة دوم ناگهان همه برانگيخته ميشوند و قيامت برپا ميشود). زبيدي در «تاج العروس» ميگويد: «ساعة» سه گونه است;

1. ساعة كبري: كه عبارت است از روز رستاخيز و زنده شدن مردم براي حساب. 2. ساعة وسطي: كه روز مرگ ناگهاني اهل يك زمان به مجازاتهاي الهي است. 3. ساعة صغري: كه عبارت است از روز مرگ هر انساني

هر كس ميميرد قيامت صغراي او برپا ميشود «مَن ماتَ قَامَتْ قيامة»(4) و اين سرآغازي است براي پاداش و كيفرها كه بخشي جنبة برزخي دارد و بخشي ديگر در قيامت كبريَ يعني قيامت عمومي انسانها دامانشان را ميگيرد.(5)

پاورقي:

-3 يس / 29.

-4 بحار، ج 58، ص 7.

-5 آيتالله مكارم شيرازي، تفسير نمونه، دارالكتب الاسلاميه، ج 16، ص 381 و 380و ج 22، ص 465 (با تصرف).مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.