-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:34261 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

برنامه كار رهبران دنيايي چه تفاوتي با برنامه كار رهبران آسماني دارد؟
رهبران دنيائي عاليترين همتشان استثمار يك دسته براي دسته ديگر و هضم يك جامعه در جامعه قويتر و كوشش براي مصالح يك ملّت است. اين ميخواهد آفريقائي بينوا و الجزائري آزاده روح را ، با كشتارهاي مهيب و تعذيبهاي دلخراش غلام حلقه بگوش ملت ديگر كند و اگر يك لقمه ناني هم در دست او است از او ربوده و ذخائر طبيعي او را مالك باشد تا عياشها و ثروتمندان كشورش را از خود راضي كند. آن ديگري هم ميخواهد به نام طرفداري از ضعفاء و جنگ با استثمار و استعمار، آزادي فردي را در عالم نابود سازد و بشر را از ابتدائيترين حقوقش محروم و جامعه را به صورت يك ماشين جاندار بي اراده كه پشت فرمان آن چند نفر بي وجدان خدانشناس نشسته باشند در آورد. آن يكي ديگر هم تقويت اقليتها، جدائي انداختن ميان ملل و تجزيه آنها را وسيلة سلطه خود بر مردم ضعيف قرار ميدهد.
اين برنامة كار رهبران دنيا است و درگذشته و حال، وضع به همين منوال بوده و خواهدبود. اين اشخاص هر چه بي غرض و بي هوا باشند فقط حفظ مصالح آن جامعهاي را كه در آن وابسته هستند در نظر ميگيرند و به مصالح جمعيتها و آزادي ملل ديگر چندان اهميتي نميدهند زيرا خود را برگزيدة يك جامعه و منتسب به يك حزب و مسلك ميشمارند، لذا نبايد نيز، از آنها انتظار ديگري داشت. امروز و فردا معرف كارداني و لياقت زمامداران علاقهمند به مصلح جامعه است، و به همين علّت است كه همواره اقوياء، ضعفا را مي بلعند و براي آنها حقوقي را كه براي يك ملّت قوي ميشناسند، قائل نيستند و به حساب نميآورند و براي حفظ مصالح خود از رو شن كردن آتش جنگهاي وحشتناك پروائي ندارند.
اما رهبران آسماني چون وابسته به جمعيت خاصي نبوده و خود را وابستة به خدا كه خالق و رازق همه است ميدانند هدفشان يك آسايش عام و آزادي وسيع و يك سازمان عالي الهي است كه در سايه آن جامعة بشر مانند افراد يك خانواده زندگي كنند و سياه پوست و سفيد پوست با هم برادر شوند كه البته پيروزي ايشان در اين مقصد بسته به درجه حضور خود افراد و آمادگي و ترقي سطح معلومات و رشد علمي و فكري آنان ميباشد.

امامت و مهدويت ج 3 – نويد امن و امان
آيةالله لطف الله صافي گلپايگاني

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.