-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:34379 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چرا نظر اشاعره در تنزيه خداوند از ملاكهاي عدل و ظلم بشري، اشتباه است؟
اين گروه به خيال خود خواستهاند راه «تنزيه» بپويند و خداوند را از شرك در خالقيت و هم از ظلم و ستم، منزه و مبرّا بدانند، ازاينرو، از طرفي از غير خدا نفي فاعليت كردهاند و از طرف ديگر، صفت عدل را در مرتبة متأخّر از فعل خدا قرار دادهاند، بطوري كه حسن و قبح عقلي افعال را از ريشه انكار كرده و گفتهاند مفهوم عادلانه بودن يك فعل، جز اين نيست كه مستند به خداوند باشد وبا اين مقدّمات نتيجهگيري كردهاند كه خداوند نه در فاعليت شريك دارد و نه ظلم ميكند.
اما در حقيقت، اين گروه بجاي خداوند، ظالمان بشري را «تنزيه» نموده و تبرئه كردهاند. زيرا ابتدائيترين و روشنترين نتيجهاي كه از اين طرز تفكر گرفته ميشود، اين است كه آنچه فلان ستمگر ميكند او نميكند، بلكه خدا ميكند! و چون خدا مي‎كند ظلم نيست، عين عدل است، زيرا عدل بنا بر اين مسلك، مفهومي جز اين ندارد كه كار، كار خدا باشد از طرف ديگر چون كاري كه غير خدا فاعل آن باشد به هيچوجه و به هيچ اعتبار و به هيچ معني و جود ندارد، پس در قاموس هستي، «ظلم» به هيچوجه وجود ندارد. شايد علت حمايت ستمگراني مانند «متوكل عباسي» از اشاعره همين نتيجهگيري مطلوب بوده است.
با چنين منطق و چنين نتيجهگيري، نقش مظلوم در دفاع از حقوق خويش و وظيفهاي كه از نظر دين بايد انجام دهد چيست؟! خيلي روشن است. اما اينكه اين متكلمين دربارة آنهمه نسبتهاي ظلمي كه قرآن به ستمگران بشر مي‎دهد و وظيفه‎اي كه قرآن بر عهدة افراد در زمينة مبارزه با ظلم نهاده است چه مي‎گويند‎‎؟ سؤالي است كه پاسخ آنرا از اشاعره بايد پرسيد.

مجموعه آثار شهيد مطهري ج1 – عدل الهي
شهيد مطهري

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.