-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:34418 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

ارتباط بين دنيا و آخرت، چگونه است؟
ارتباط دنيا و آخرت در اين حد است كه مانند دو بخش از يك عمر و دو فصل از يك سالاند؛ در يك فصل بايد كاشت و در فصل ديگر بايد دروكرد؛ بلكه اساساً يكي كشت است و ديگري محصول، يكي هسته است و ديگري ميوة آن. بهشت و جهنم آخرت در اينجا پديد ميآيند.
در حديث است:
«اِنَّ الْجَنَّةَ قيعانُ، وَ اِنَّ غِراسَها سُبْحانالله، وَ الْحَمْدُلِلّهِ، وَ لا اِلهَ اِلاّ الله، وَ اللهُ اَكْبَرُ، وَ لا حَوْلَ وَ لا قُوَّةَ اِلاّ بِاللهِ» (تفسير الميزان13/ 23).
[بهشت فعلاً صحرائي خالي است بي كشت و زراعت؛ همانا اذكار «سبحانالله» و «الحمدالله» و «لا اله الا الله» و «الله اكبر» و «لا حول و لا قوة الا باالله» درختهايي هستند كه در اينجا گفته، و در آنجا كاشته ميشوند.]
در حديث ديگر است كه رسول اكرم(ص) فرمود:
«در شب معراج وارد بهشت شدم، فرشتگاني ديدم كه بنّائي ميكنند، خشتي از طلا و خشتي از نقره، و گاهي هم از كار كردن دست ميكشند. به ايشان گفتم چرا گاهي كار ميكنيد و گاهي از كار دست ميكشيد؟ پاسخ دادند: تا مصالح بنائي برسد. پرسيدم: مصالحي كه ميخواهيد چيست؟ گفتند: ذكر مؤمن كه در دنيا ميگويد: سبحان الله و الحمدالله و لا اله الا الله و الله اكبر. هر وقت بگويد ما ميسازيم و هر وقت خودداري كند ما نيز خودداري ميكنيم.»(وسائل الشيعه،2/1208)
«هر كس كه بگويد سبحانالله خدا براي او درختي در بهشت مينشاند، و هر كس بگويد الحمدالله خدا براي او درختي در بهشت مينشاند و هر كس بگويد لا اله الا الله خدا براي او درختي در بهشت مينشاند و هر كس بگويد الله اكبر خدا براي او درختي در بهشت مينشاند. مردي از قريش گفت: پس درختان ما در بهشت بسيار است حضرت فرمودند: بلي، ولي مواظب باشيد كه آتشي نفرستيد كه آنها را بسوزاند، و اين به دليل گفتار خداي عزّوجلّ است كه: اي كساني كه ايمان آورديد خدا و فرستادة او را فرمان بريد و عملهاي خويش را باطل نكنيد.»(وسائل الشيعه،2/1206)
يعني همچنانكه با كارهاي نيك اين جهانتان، درختان بهشت را بوجود ميآوريد، با اعمال بد خويشتن نيز آتش جهنم را شعلهور ميسازيد و ممكن است اين آتش، آنچه را كه حسنات شما ايجاد كردهاند نابود سازد.
در حديث ديگر فرمود:
«اِنَّ الْحَسَدَ لَيَأْكُلُ الْايمانَ كَما تَأْكُلُ النّارُ الْحَطَبَ» (اصول كافي،2/231)
[حسد ورزيدن، ايمان آدمي را ميخورد آنچنان كه آتش هيزم را ميبلعد و خاكستر ميكند.]
معلوم ميشود، جهنم نيز مانند بهشت، صحرائي خالي است؛ آتشها و عذابها، تجسم همان گناهاني است كه به دست بشر روشن و فرستاده ميشود؛ مار و كژدم و آب جوشان و خوراك زَقّوم دوزخ، از ناپاكيها و پليديها خلق ميشود، همانطوري كه حور و قصور و نعيم جاويدان بهشت، از تقوا و كارهاي نيك آفريده ميشود. خدا در مورد دوزخيان ميفرمايد:
«اُولئِكَ لَهُم عَذابٌ مِنْ رِجْزٍ اَليمٍ» سبأ/5
[آنان شكنجهاي درد آور از ناپاكي درد آور خويش دارند]

مجموعه آثار شهيد مطهري ج1 – عدل الهي
شهيد مطهري

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.