-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:34492 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

در جهان مسيحيت چه رابطه أي ميان علم وايمان است ؟ چرا ؟
متآسّفانه در جهان مسيحيت به واسطه برخي قسمتهاي تحريفي عهد عتيق (تورات)انديشه أي در اذهان رسوخ يافته است كه هم براي علم گران تمام شده و هم براي ايمان. آن انديشه ، انديشه تضادّ علم و ايمان است . ريشة اصلي اين انديشه همان است كه در عهد عتيق «سِفر پيدايش» آمده است در باب دوم، آية 16 و 17 «سفر پيدايش» درباره آدم و بهشت و شجرة ممنوعه چنين آمده است:
«خداوند آدم را امر فرموده گفت: از همة درختان باغ بي ممانعت بخور ،اما ازدرخت معرفت نيك و بد زنهار نخوري،زيرا روزي كه از آن خوردي هر اينه خواهي مرد.»
در آيات 1 ـ 8 از باب سوم ميگويد:
«و مار از همة حيوانات صحرا كه خدا ساخته بود هوشيارتر بود وبه زن (حوا) گفت: آيا خدا حقيقتاً گفته است كه از همة درختان باغ نخوريد؟ زن به مار گفت: از ميوة درختان باغ ميخوريم، لكن از ميوة درختي كه در وسط باغ است، خدا گفت از آن مخوريد و آن را لمس نكنيد، مبادا بميريد، مار به زن گفت :هر آينه نخواهيد مرد، بلكه خدا ميداند در روزي كه از آن بخوريد چشمان شما باز شود و مانند خدا عارف نيك و بد خواهيد بود، و چون زن ديدكه آن درخت براي خوراك نيكو است و به نظر خوشنما و درختي دلپذير و دانش افزا، پس، از ميوه اش گرفته ،بخورد و به شوهر خود نيز داد و او خورد، آنگاه چشمان هردوي ايشان باز شد و فهميدند كه عريانند، پس برگهاي انجير دوخته ،سترها براي خويشتن ساختند»
در آية 23 از همين باب ميگويد:
«و خداوند گفت: همانا انسان مثل يكي از ما شده است كه عارف نيك و بد گرديده . اينك مبادا دست خود را دراز كندو از درخت حيات نيز گرفته بخورد و تا به ابد زنده بماند»
طبق اين برداشت از انسان و خدا وآگاهي و عصيان ، امر خدا (دين ) اين است كه انسان عارف نيك و بد نگردد و آگاه نشود ؛شجرة ممنوعه ،شجره آگاهي است ، انسان با عصيان و تمرّد امر خدا ( با سرپيچي از تعليمات شرايع و پيامبران )به آگاهي و معرفت ميرسد.

مجموعه آثار شهيد مطهري ج2 – انسان و ايمان
شهيد مطهري

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.