-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:34639 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

امام علي(ع) چگونه مظهر «برّ» (نيكوكاري) الاهي است؟

«بِرّ»، از اوصاف فعلي خداوند است و «بَرّ» از اسماي حسناي او «... إنّه هو البَرّ الرّحيم» طور/28؛ او بسيار نيكوكار و مهربان است.امير مؤمنان(ع) مظهر اَتّم اين اسم اِلاهي است. نيكوكاري آن حضرت و ساير معصومين(ع) در حدّي بود كه اساس و ريشه ابرار نام گرفتند؛ چنان كه در زيارت آنان ميخوانيم «وعناصر الأبرار» (مفاتيح الجنان، زيارت جامعه كبيره)؛ [و ريشه و اساس نيكان].قرآن كريم، اَبرار را در مقابل فجّار به كاربرده است «إنّ الأبرار لفي نعيم * وإنّ الفجّار لفي جحيم» انفطار/13-14؛ [به تحقيق، نيكوكاران در بهشت پُرنعمت متنعّمند و بدكاران در آتش دوزخ معذّبند.]فاجر به كسي ميگويند كه با گسيختن پرده تقوا و عدالت، حالت فسق و عدوان را ظاهر ميكند. در مقابل، برّ به كسي گفته ميشود كه با انجام اعمال صالح و بجا آوردن وظايف خود، حالت تقوا و عدالت را حفظ ميكند.برخي از مصاديق بِرّ كه انسان به كمك آن جزو ابرار ميشود عبارت است از ايمان به خدا، ايمان به قيامت، ايمان به كتب آسماني و انبياي گذشته، انفاق مالي، برپاداشتن نماز، پرداختن زكات، وفاي به عهد، صبر در شدايد و تنگناها و ... «ليْس البرَّ أن تُولّوا وُجوهكم قِبلَ المشرق و المغرب ولكنّ البِرّ من امن بالله واليوم الاخر و الملائكة والكتاب والنبيين واتي المال علي حُبّه ذوي القربي واليتامي والمساكين وابن السبيل والسائلين و في الرقاب و أقام الصلوة و اتي الزكوة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا و الصابرين في البأساء والضرّاء و حين البأس أُولئك الذين صدقوا و أُولئك هم المتقون» بقره/177.
آية الله جوادي آملي


علي(ع) مظهر اسماي حُسناي الاهيمطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.