-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:34750 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:5

پاسخ ماديون كه مي گويند« بي اطلاعي بشر از رموز خلقت باعث شده است تا انسان به خدا ايمان بياورد» چيست؟

تفسيري كه اين آقايان براي پيدايش عقيده خدا پرستي و علل آن كرده اند، حكايت از طرز فكر عجيبي مي كند، زيرا اينها درست مانند كسي هستند كه راه صاف و هموار را رها كرده و به سنگلاخ ها و بيراهه ها رفته اند.

چرا انسان از روز نخست براي اين جهان، به وجود مبدأ علم و قدرتي عقيده پيدا كرد؟

جوابش خيلي روشن است، زيرا آثار علم و قدرت را در نظام حيرت آور جهان آفرينش ديد.

گردش منظم آفتاب و ماه، خلقت موزون گياهان و ميوه ها، اندام ظريف و اعضاء گوناگون و اسرار آميز انسان، و ... همگي با صداي رسا به او مي گفتند

هرگز تصادف هاي كور و كر و علل فاقد شعور و اراده نمي توانند طراح و مهندس اين سازمان عظيم باشند؛ نداي فطرت و وجدان هم با اين دعوت منطقي موجودات هماهنگ شده و او را به سوي مبدأ جهان هستي هدايت كرد.

آخر بشر هر چه قدر هم كه كم عقل و كوتاه فكر بوده، تا اين اندازه شعور داشته است كه به ساختمان و مركز محقر زندگي خود نگاه كند و ببيند كه بايد صدها عامل مختلف، دست به دست يكديگر دهند تا يك بناي مختصر را به پا سازند.

هرگز شعور ذاتي به او اجازه نمي دهد كه بگويد علل فاقد شعور و اراده (باد، باران، رعد، برق و ...) به طور تصادفي مصالح ساختماني را جمع آوري نموده و به طور اتفاقي به صورت يك بناي مجلل در آورده است.

پس در هر زماني بشر از روي شعور و فطرت ذاتي خود، فهميده است كه هر دستگاه منظمي به پديد آورنده با شعوري محتاج است و معلول تصادف نخواهد بود.

آنگاه به اين جهان پهناور نظر كرده و ديده كه در هر گوشه اي از آن رمزي و سري نهفته است و همه، تحت برنامه و نظم معيني به سوي هدف و مقصد معيني سير مي كنند، يا حداقل در اطراف معماي شگفت انگيز هستي خود ( قلب، چشم، گوش و ...) نظر كرده و خواه ناخواه همان قضاوتي را كه درباره ساختمان مسكوني خود نموده، درباره عالم، موجودات و خودش هم كرده است و باور كردني نيست كه بشر هر چه قدر هم كه سطح فكرش پايين باشد درباره يك بناي مختصر آن طور قضاوت كند، ولي در نظم عالم و جهان هستي، متحير و سرگردان بماند. اين عقل هميشه همراه بشر بوده و منشأ خدا پرستي و دين همين بوده است!

بنابراين سرچشمه خداپرستي و دين، عقل و فكر بشر بوده است نه ناداني او! و هر قدر هم كه عقل و فكر بشر كامل شده خداشناسي هم به همان اندازه تكامل يافته است و اگر در دوران هاي اوليه، خدا را به طرز غير صحيحي مي‎شناخت در دوران تكامل به طرز صحيح تر و كامل تري شناخته است.

درست به عكس آنچه كه مادي ها مي گويند، ايمان به خدا نتيجه مستقيم (علم) است و با پيشرفت علوم، پايه خداشناسي محكم تر گشته و قدم به قدم با آن پيش مي رود، زيرا هر قدر كه علم قدم فراتر نهد پرده تازه اي از اسرار آفرينش و نظم جهان هستي برداشته شده و ايمان ما را به نظام آن افزون تر مي كند و هر قدر كه نظم و دقت ساختمان اين كاخ با عظمت روشن تر شود عظمت و قدرت سازنده آن هم، بيشتر آشكار خواهد شد.

اگر هزار سال قبل مي خواستيم دليلي را براي شناسايي خداوند بياوريم، نمي توانستيم فراتر از ظواهر محسوس طبيعت، قدم بگذاريم و طبعا دلايل ما محدود و سر بسته بود، ولي امروز از كوچك ترين ذرات تا بزرگ ترين كواكب و كهكشان ها (از دورترين تا نزديك ترين آنها) را مي توان وسيله شناسايي آن ذات مقدس قرار داد.

امروز مي‎توان بر اثر پيشرفت علوم خدا را از جهات مختلف، با يك «برگ درخت» و يا يك «تارمو» شناخت

بنابراين علم نه تنها با اصول خداشناسي منافات ندارد، بلكه بهترين تكيه گاه و وسيله خداشناسي است.
آفريدگار جهان

حضرت آيت الله مكارم شيرازي

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.