-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:34777 یکشنبه 3 شهریور 1398 آمار بازدید:565

روايات مهمي كه در مورد نزول آيه مباهله در حق اهل بيت وجود دارند و همچنين نظرات مؤيد اين معنا كدامند؟
قاضي نورالله شوشتري در كتاب نفيس احقاق الحق ميگويدمفسران در اين مسئله اتفاق نظر دارند كه «ابنائنا» در آيه اشاره به حسن و حسين و «نسائنا» اشاره به فاطمه و «انفسنا» اشاره به علي(ع) است.سپس (در پاورقي كتاب مزبور) از حدود شصت نفر از بزرگان اهل سنت نقل ميكند كه آنها تصريح كردهاند كه آيه مباهله دربارة اهل بيت نازل شده است و نام آنها و مشخصات كتب آنها را مشروحاً آورده است.در كتاب «غاية المرام» از صحيح مسلم در باب «فضائل علي بن ابيطالب» نقل كرده كه «روزي «معاويه» به «سعدبن ابي وقاص» گفت چرا ابو تراب علي(ع) را سبّ و دشنام نميگوئي؟! گفت «از آن وقت كه به ياد سه چيز كه پيامبر(ص) دربارة علي(ع) فرمود افتادم از اين كار صرف نظر كردم... (يكي از آنها اين بود كه) هنگامي كه آيه مباهله نازل گرديد پيغمبر(ص) تنها از فاطمه و حسن و حسين و علي دعوت كرد سپس فرمود «اللّهم هؤلاء اهلي» [خدايا اينها خاصان نزديك منند.]نويسنده تفسير «كشاف» كه از بزرگان اهل تسنن است در ذيل آيه ميگويد«اين آيه قويترين دليلي است كه فضيلت اهل كساء را ثابت ميكند.»مفسران و محدثان و مورخان شيعه نيز عموماً در نزول آيه مباهله درربارة اهل بيت(ع) اتفاق نظر دارند. در تفسير «نوراللثقلين» روايت فراواني در اين زمينه نقل شده است.از جمله در كتاب عيون اخبار الرضا دربارة مجلس بحثي كه مأمون در دربار خود تشكيل داده بود اين چنين مينويسد امام عليبن موسيالرضا(ع) فرمود خداوند پاكان بندگان خود را در آيه مباهله مشخص ساخته است و به دنبال نزول اين آيه پيامبر «علي» و «فاطمه» و «حسن» و «حسين» را با خود به مباهله برد... اين مزيتي است كه هيچكس در آن بر اهل بيت پيشي نگرفته، و فضيلتي است كه هيچ انساني به آن نرسيده، و شرفي است كه قبل از آن هيچكس از آن برخوردار نبوده است.در تفسير برهان و بحارالانوار و تفسير عياشي نيز رواياتي به همين مضمون نقل شده كه همگي حاكي از اين است كه آيه مباهله در حق اهل بيت نازل گرديده است. 

قصه هاي قرآن


حضرت آيت الله مكارم شيرازي

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.