-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:34801 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

مفاسد دوران آخرالزمان بر چند قسم است؟

اين مفاسد رنگارنگ را مي‎توان به سه گروه تقسيم كرد1 ـ مفاسد مربوط به مسائل حقوقي و حكومتها مانند گسترش ستم، پيروزي حاميان باطل، عدم آزادي بيان و عمل، تا آنجا كه افراد با ايمان گاهي تنها در دل مي‎توانند از ظلم و ظالم ابراز تنفّر كنند، همچنين صرف سرمايه‎هاي عظيم در مصارف بيهوده يا زيانبار و ويرانگر، توسعة رشوه خواري، به مزايده گذاردن پستها و منصبها، گرايش مردم ضعيف و فاقد فرهنگ سازنده به هر قدرتي كه پيروز گردد (هر كس كه باشد)، همچنين صرف ثروتها در طريق جنگها و مسابقات تسليحاتي ويرانگر و اهتمام به اين مسائل حتّي بيشتر از عمران و آبادي (تا آنجا كه هزينه‎‎هاي جنگي بر هزينه‎هاي عمراني پيشي خواهد گرفت).و نيز هر سال راههاي تازه‎اي براي فساد و ظلم و استثمار و استعمار ابداع مي‎گردد و كمتر كسي در برابر ناهنجاريهاي اجتماعي احساس مسؤوليّت مي‎كند و حتّي به يكديگر توصيه مي‎كنند كه در برابر اين مسائل بي تفاوت باشند.2 ـ بخشي ديگري از اين مفاسد مربوط به مسائل اخلاقي است مانند گسترش تملّق و چاپلوسي، چشم و هم چشمي‎ها، تن دادن مردان به كارهاي بسيار پست (همانند ارتزاق از طريق خود فروشي همسر!) همچنين گسترش شراب و قمار و انواع سرگرميهاي ناسالم، گفتار بدون عمل، رياكاري و ظاهر سازي و پارتي بازي حتّي در كمك به نيازمندان، ارزيابي شخصيّت افراد به حجم ثروتشان و مانند اينها.3 ـ قسمت ديگري از اين مفاسد به جنبه‎هاي صرفاً مذهبي ارتباط دارد مانند تحميل خواسته‎هاي هوس آلود خويش بر قرآن و تفسير به رأي، و جهت گيريهاي شخصي و مادّي در مسائل مذهبي، ازدحام افراد آلوده و گناهكار در مساجد، اهمّيّت فوق العاده به تزيين مساجد و خالي شدن آنها از محتوا، كوچك شمردن نماز و عدم توجّه به آن و مانند اينها.
حكومت جهاني حضرت مهدي


حضرت آيت الله مكارم شيرازي

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.