-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:34917 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

آيا امكان دارد كه حوادث و پديدههائي كه ظاهراً در شمار شرورند سرچشمه خيرات و بركات شوند؟

با توجّه به نسبي بودن خير و شر، و با توجه به تأثير متقابلي كه اشياء در يكديگر دارند، بسيار ميشود كه حوادث و پديدههائي كه ظاهراً در شمار شرورند سرچشمه خيرات و بركات مختلفي ميشوند.

بسياري از محروميتها سبب شكوفائي استعدادها و تلاشهاي عظيم ميشود، چرا كه انسان به هر حال براي جبران محروميتش به پا ميخيزد، و تمام آنچه را در درون وجود دارد به كار ميگيرد، و همانها غالباً سبب جهشهاي علمي و اجتماعي ميگردد.

بسياري از نيازها و محروميتها سرچشمه اختراعات بزرگ شده است، و بسياري از كمبودها مقدمه پيدا كردن منابع مهم جديد گرديده.

گياهاني كه در لابلاي سنگها ميرويند، و درختاني كه در دل بيابانها با انواع كمبودها پرورش مييابند، استحكام چوب و دوام آتش آنها از گياهان نازپرورده در كنار نهرها به مراتب بيشتر است، انسانها نيز مشمول همين قانونند.

قرآن مجيد در اين زمينه بيان لطيفي دارد، ميگويد «فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً ـ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً» [قطعاً با سختي آساني است، قطعاً با سختي آساني است] الم نشرح/5 و 6

اشاره به اينكه پيوند اين دو گاه آنچنان قوي و نزديك است كه گوئي هر دو در كنار هم قرار دارند، همانگونه كه از كلمه «مع» استفاده ميشود.

اين نكته نيز قابل توجه است كه «عسر» با الف و لام «يسر» به صورت نكره ذكر شده كه در اينگونه موارد براي بيان عظمت است، يعني با سختيها آسانيهاي مهمي است.

بعضي از مورخان يكي از عوامل مهم پيشرفت سريع مسلمانان را در آغاز اسلام همان انبوه مشكلاتي ميدانند كه مسلمين در ميان آن پرورش يافته بودند و در سايه آن افرادي سلحشور و پرقدرت و آبديده شدند، در حالي كه يكي از عوامل عقبنشيني مسلمانان قرون بعد زندگي مرفّه و بيدردسر، و پرورش در ميان انواع ناز و نعمت بود.

پيام قرآن ج 4

حضرت آيت الله مكارم شيرازي و ساير همكاران

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.