-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:34993 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا معاد جسماني از طرق دلائل عقلي قابل اثبات است؟
بعضي معتقدند دليل خاصي از طريق عقل بر اين مسأله نداريم، همان​گونه كه دليلي هم بر نفي آن نمي​توان اقامه كرد، بنابراين چون دليلي بر محال بودن آن در دست نيست، شهادت كتاب الله و سنّت در اين زمينه كافي است، بي​آنكه احتياج به توجيه و تأويلي باشد. و به تعبير ديگر دليل عقل از رسيدن به اين مسأله، ناتوان است، و هنگامي كه مي​بينيم دليل نقل روي آن تأكيد دارد، راهي جز پذيرش آن نيست.اين در حالي است كه بعضي معاد جسماني را مطابق دليل عقل مي​دانند. و مي​گويند روح انسان همراه بدن، پرورش مي​يابد، مدارج كمال را مي​پيمايد، و با آن شكل مي​گيرد.به همين دليل رابطه تنگاتنگي ميان «روح» و «بدن» وجود دارد، و حالات هر يك در ديگري منعكس مي​شود، ناراحتيهاي جسمي در روح اثر مي​گذارد، و ناراحتيهاي روحي در جسم، همچنين آرامش هر يك در ديگري كاملاً مؤثر است.به اين ترتيب روح و جسم دو دوست ديرين هستند و با هم نشو و نما مي​يابند.بدون شك مرگ، اين رابطه را موقتاً قطع مي​كند، ولي براي اجراي عدالت الهي و رسيدن به پاداش و كيفر كامل، بايد اين رابطه بار ديگر در سطحي عاليتر برقرار گردد، تا روح مركب اصلي خود را بازيابد، و با آن بتواند جولان كند، از مواهب معنوي و مادّي جهان ديگر بهره گيرد، و يا از كيفرهاي آن متألّم شود.كوتاه سخن اينكه هر يك از اين دو بدون ديگري ناقص است و معاد كامل جز از طريق بازگشت هر دو امكان​پذير نيست.درست است كه كانون پاداش و كيفر، و لذّت و الم، روح است، ولي مي​دانيم كه روح بسياري از اين لذّات و آلام را از طريق جسم دريافت مي​دارد و به وسيله آن پذيرا مي​شود، اگر پاي جسم در ميان نباشد اين بخش از لذات و آلام به كلّي از ميان مي​رود.بنابراين عقل مي​گويد اين دو، همانگونه كه در اين جهان با هم بودند در عالم ديگر نيز بايد در كنار هم قرار داشته باشند، چرا كه هر كدام بدون ديگري ناقص است.


پيام قرآن ج 5


ايت الله مكارم شيرازي و ساير همكاران

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.