-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:35084 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چگونه مي توانيم ميان خارق عادات افراد عادي مانند مرتاضان و معجزات انبياء فرق بگذاريم؟

در اينجا به چند تفاوت روشن برخورد مي كنيم1. معجزات متكي به نيروي الهي است در حالي كه سحر و خارق عادت ساحران و مرتاضان از نيروي بشري سرچشمه مي گيرد، لذا معجزات بسيار عظيم و نامحدود است، درحالي كه سحر و خارق عادت مرتاضان محدود مي باشد.به تعبير ديگر آنها فقط كارهائي را انجام مي دهند كه تمرين كرده اند و براي انجام آن آمادگي دارند، هرگز هر كاري به آنها پيشنهاد شود انجام نمي دهند و تاكنون ديده نشده مرتاضان يا ساحر بگويد من آماده ام هر چه بخواهيد انجام دهم، چرا كه هركدام در رشته اي تمرين و آگاهي دارند.درست است كه انبياء معجزاتي را شخصاً و قبل از مطالبه مردم ارائه مي كردند (مانند قرآن پيامبر اسلام و معجزه عصا و يد بيضاي موسي واحياي مردگان توسط مسيح) ولي هنگامي كه امتها به آنها پيشنهادهاي جديدي مي كردند مانند شق القمر، با بر طرف شدن انواع بلاها از فرعونيان و يا نزول مائده آسماني برا ي حواريون و مانند اينها هرگز از آن استنكاف نداشتند (البته به شرط اينكه براي كشف حقيقت باشد نه به عنوان بهانه جوئي لجوجان).به همين دليل خارق عادات بشري قابل معارضه و مقابله به مثل است و انسانهاي ديگري مي توانند همانند آن را بياورند و نيز به همين دليل آورنده آن هرگز جرئت نمي كند كه «تحدي» يعني دعوت به مقابله كند و بگويد هيچكس توانائي انجام آنچه را كه من انجام مي دهم ندارد، درحالي كه معجزات چون قطعاً ازهيچ انساني (با نيروي بشري) ساخته نيست، همواره توأم با تحدّي بوده است و مثلاً پيغمبر اسلام(ص) مي فرموده «اگر تمام انس و جن جمع شوند كه همانند قرآن را بياورند توانايي ندارند»!و نيز به همين جهت هنگامي كه خارق عادات بشري در برابر معجزات قرار گيرند به زودي مغلوب مي شوند و سحر هرگز با معجزه پهلو نخواهند زد، درست همانگونه كه هيچ انساني قدرت معارضه در برابر پروردگار را ندارد.نمونة اين مسئله در قرآن مجيد به خوبي در داستان موسي و فرعون ديده مي شود كه آنها تمام ساحران را از شهرهاي كشور مصر جمع آوري كردند و مدتها مقدمه چيني براي ارائه سحر داشتند و نقشه ها ريختند و سرانجام در يك چشم بر هم زدن در برابر اعجاز موسي(ع) همه نقش بر آب شد.2. معجزات چون از سوي خدا است نيازي به تعليم و تربيت خاص ندارد؛ در حالي كه سحر و رياضتهاي ساحران هميشه مسبوق به يك رشته تعليم و تمرينهاي مستمر است به گونه اي كه اگر شاگرد به خوبي تعليمات استاد را فرا نگرفته باشد ممكن است در مجلسي كه در حضور مردم تشكيل مي دهد به خوبي از عهده بر نيايد و رسوا شود.3. وضع آورندگان معجزه، گواه صدق آنها است، طريق ديگر براي شناخت معجزات از خارق عادات بشري، مقايسة حال آورندگان اين دو است. آورندگان معجزه از سوي خدا مأموريت هدايت مردم را دارند، لذا اوصافي متناسب آن دارند، در حالي كه ساحران و كاهنان و مرتاضان، نه مأمور هدايتند و نه چنين اهدافي را دنبال مي كنند و هدف آنها معمولا يكي از امور سه گانه زير است1ـ اغفال مردم ساده لوح.

2ـ كسب شهرت در ميان تودة عوام.3ـ كسب درآمد مادي از طريق سرگرم ساختن مردم.
پيام قرآن ج 7


حضرت آيت الله مكارم شيرازي و ساير همكاران

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.