-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:35120 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

كدام دلايل عقلي و نقلي لزوم وجود حجّت الهي را اثبات ميكند؟

دليل عقلي آن قاعدة لطف است كه ميگويد كسي كه انسان را براي سعادت و تكامل آفريده ، و تكاليفي بر دوش او افكنده ، لازم است مقدمات هدايت و تربيت انسان را فراهم سازد و وسائل كافي براي رسيدن به اين هدف در اختيار او بگذارد ، زيرا اگر چنين نكند نقض غرض كرده است، و خداوند حكيم هرگز چنين كاري نميكند.شك نيست كه وجود عقل براي انسان ، يا وجود رهبران عادي به تنهايي او را از خطاها و اشتباهات و گناهان حفظ نميكند، و به تعبير ديگر علم انسان به تنهايي نميتواند وصول او را به سر منزل مقصود، يعني اطاعت الهي و سعادت هميشگي رهنمون شود، بلكه علاوه بر اين، نياز به وجود كسي دارد كه با علم الهي ارتباط داشته باشد و از خطا و اشتباه و گناه مصون باشد، تا بتواند به خوبي اتمام حجت كند و راه را بيكم و كاست به انسانها نشان دهد.اين دليل در هر عصر و زمان و براي هر جامعة بزرگ و كوچك حتي يك جامعه دو نفري نيز صادق است ، بنابراين اگر در روي زمين جز دو نفر نباشد، بايد يكي از آن دو پيامبر الهي يا امام معصوم باشد.در پارهاي از آيات قرآني نيز اشاراتي به اين معني ديده ميشود. آيه شريفة«اِنَّما اَنْتَ مُنْذِرٌ وَ لِكُلِّ قَوْمٍ هادٍ» رعد/7 نشان ميدهد كه هر قومي در هر عصر و زماني هدايتگري دارند (هدايتگر به معني واقعي كلمه كه هدايت كامل و خالي از هر گونه خطا را ارائه ميدهد) به همين دليل در حديثي از امام باقر (ع) ميخوانيم كه در تفسير اين آيه فرمود «.... وَ في كُلِّ زَمانٍ اِمامٌ مِنّا يَهْديهِمْ اِلي ما جاءَ بِهِ رَسُولُ اللّه (ص)» (بحارالانوار 23/5)[در هر زماني امامي از ما است كه مردم را هدايت ميكند به سوي چيزي كه رسول خدا (ص) آورده است].و نيز يكي از وظائف امام حفظ آثار نبوت و تعليمات الهي از هر گونه تحريف است ، و به تعبير ديگر اگر فرضاً تمام مردم روي زمين كافر شوند باز بايد كسي باشد كه تعليمات و آثار نبوت را حفظ كند و به اقوام آينده كه ميخواهند راه هدايت را بپويند منتقل سازد، در غير اين صورت حجتهاي الهي محو و نابود ميشود ، و دلائل روشن و بيّنات او از ميان ميرود.
پيام قرآن ج 9


حضرت آيت الله مكارم شيرازي و ساير همكاران

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.