-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:35125 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

اهل بيت از ديدگاه روايات چه كساني هستند؟
1 ـ رواياتي كه از بعضي از همسران پيامبر (ص) نقل شده با صراحت ميگويد ، هنگامي كه پيامبر (ص) سخن از آيه شريفه تطهير ميگفت ، از حضرتش سؤال كرديم كه آيا ما هم جزء اين آيه هستيم ؟ فرمود شما خوبيد اما مشمول اين آيه نيستيد!
از جمله ثعلبي در تفسير خود از «ام سلمه» همسر گرامي پيامبر (ص) نقل ميكند كه پيامبر (ص) در خانة خود بود كه فاطمه (س) غذايي نزد آن حضرت آورد، پيامبر (ص) فرمود «همسر و دو فرزندت حسن و حسين (ع) را صدا كن»، آنها آمدند ، سپس غذا خوردند بعد پيامبر (ص) عبايي بر آنها افكند و گفت «اَللّهُمَ ! هؤُلاءِ اَهْلُ بَيْتي وَ عِتْرَتي فَاَذْهِبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَ طَهِّرْهُمْ تَطْهيراً» [خداوندا اينها اهل بيت من و عترت منند ، پليدي را از آنها دور كن ، و از هر گونه آلودگي پاكشان گردان] و در اينجا بود كه آيه «اِنَّما يُريدُ اللّهُ ....» نازل شده .... من گفتم اي رسول خدا! آيا من هم با شما هستم ؟ فرمود «اِنّكِ اِلي خَيِْرٍ» «تو بر نيكي هستي» (امّا در زمرة اين گروه نيستي ) (طبرسي در مجمع البيان 2/56)
2 ـ داستان حديث كساء در روايات فوق العاده فراواني با تعبيرات مختلف وارد شده و قدر مشترك همة آنها اين است كه پيامبر (ص) علي (ع) و فاطمه و حسن و حسين (ع) را فرا خواند – و يا به خدمت او آمدند – پيامبر (ص) عبا – يا پارچهاي و .... – بر آنها افكند و گفت خداوندا ! اينها خاندان منند رجس و آلودگي را از آنها دور كن ، و در اين هنگام آيه «انَّما يُريدُ اللّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ» نازل گرديد.
قابل توجه اينكه اين حديث ، در صحيح مسلم از قول «عايشه» و همچنين حاكم در «مستدرك» و بيهقي در «سنن»، و ابن جرير در «تفسيرش» و سيوطي در «الدّرالمنثور» نقل شده است. (صحيح مسلم 4/1883، ح 2424)
3 ـ در بخش ديگري از روايات كه آن نيز متعدد و فراوان است ميخوانيم كه بعد از نزول آيه تطهير، پيامبر (ص) چندين ماه (در بعضي شش ماه، و در بعضي هشت يا نُه ماه آمده است) هنگامي كه براي نماز صبح از كنار خانه فاطمه (س) ميگذشت صدا ميزد «الصَّلوة! يا اَهْلَ الْبَيْتِ ! اِنَّما يُريْدُ اللّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهيراً» [هنگام نماز است اي اهل بيت ! خداوند تنها ميخواهد پليدي را از شما اهل بيت دور سازد و شما را پاك كند]!
به هر حال ادامة اين برنامه و تكرار اين سخن در آن مدت طولاني از سوي پيغمبر اكرم (ص) يك مسأله حساب شده بوده است ، او ميخواسته به وضوح و با تأكيد پي در پي روشن سازد منظور از «اهل بيت» تنها اهل اين خانهاند ، تا در آينده ترديدي براي هيچكس باقي نماند، و همه بدانند اين آيه تنها در شأن اين گروه نازل شده است و عجب اينكه با اينهمه تكرار و تأكيد باز مسأله براي بعضي مفهوم نشده است ، راستي حيرت انگيز است.

پيام قرآن ج 9


حضرت آيت الله مكارم شيرازي و ساير همكاران

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.