-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:35147 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

قرآن در سورة احزاب پيرامون نقش امام علي در جنگ احزاب چه ميفرمايد؟

در سوره احزاب آياتي است كه به گفته گروهي از مفسران درباره علي (ع) نازل شده، و يا نظر به فداكاريهاي بينظير او دارد.

در آيه 23 اين سوره ميخوانيم «مِنَ المُؤمِنينَ رِجال صَدَقُوا ما عاهَدُوا اللهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضي نَجْبَهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَ ما بَدَّلُوا تَبْديلاً» [در ميان مؤمنان مرداني هستند كه بر سر عهدي كه با خدا بستهاند صادقانه ايستادهاند ، بعضي پيمان خود را به آخر بردند (و در اين راه شربت شهادت نوشيدند) و بعضي ديگر در انتظارند و هرگز تغيير و تبديلي (در عهد و پيمان خود) ندادهاند].

و در آيه 25 همين سوره (يعني دو آيه بعد) ميفرمايد «وَرَدَّ اللهُ الَّذينَ كَفَروا بِغَيْظِهِم لَمْ يَنالُوا خَيْراً وَ كَفَي اللهُ المُؤمنينَ القِتالَ وَ كانَ اللهُ قَوِيّاً عَزيزاً» [و خداوند كافران را با قلبي مملو از خشم بازگردانيد، بيآنكه نتيجهاي از كار خود گرفته باشند، و خداوند (در اين ميدان) مؤمنان را از جنگ بينياز ساخت (و پيروزي را نصيبشان ساخت) و خداوند قوي و شكست ناپذير است].

ميدانيم جنگ احزاب از مهمترين غزوات اسلامي بود، زيرا همان گونه كه از نامش پيداست ، مبارزه همه جانبهاي از ناحيه عموم دشمنان اسلام بر ضد مسلمانان محسوب ميشود، و تمام گروههايي كه با پيشرفت آئين اسلام منافعشان به خطر افتاده بود، دست به دست هم دادند تا كار اسلام و پيامبر اسلام (ص) را يكسره كنند، و براي هميشه فكرشان راحت شود!

در «شواهد التنزيل» در ذيل آيه 23 سوره احزاب با سند خود از علي عليه السلام نقل ميكند كه فرمود «فينا نَزَلَتْ رِجال صَدَقُوا ما عاهَدُوا الله عَلَيّهِ». آيه رجال صدقوا ... درباره ما نازل شده است ، سپس فرمود «فَاَنا وَاللهِ المُنْتَظَرُ» [آن كس كه در انتظار (شهادت است) به خدا سوگند منم]. (شواهد التنزيل 2/1 و 2، ح 627)

در مورد آيه 25 سوره احزاب بحث از اين هم گستردهتر است ، زيرا بسياري از محدثان و مفسّران گفتهاند «كَفَي اللّهُ اْلُمؤمِنينَ الْقِتال» [خداوند مؤمنان را از جنگ بينياز ساخت] اشاره به علي عليه السلام و ضربه بسيار مؤثري است كه بر پيكر عمربن عبدود زد و مسلمانان را از جنگ با كفار بينياز نمود.

از جمله كساني كه اين موضوع را نقل كردهاند «عبدالله بن مسعود» است، هنگامي كه آيه فوق را ميخواند در تفسير آن ميگفت «وَكَفَي اللهُ المُؤمِنينَ القِتالَ «بِعَلِيّ بنِ اَبي طالِبٍ». (شواهد التنزيل 2/3، ح 629)
پيام قرآن ج 9

حضرت آيت الله مكارم شيرازي و ساير همكاران

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.