-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:35151 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

مضمون آية مرج البحرين چيست؟

در آيه 19 تا 22 سوره الرّحمن ميخوانيم «مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقيانِ – بَيْنَهُما بَرْزَخٌ لايَبْغيانِ – فَبِاَيّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ – يَخْرُجُ مِنْهُما اللّؤْلُؤُ وَالْمَرْجانُ»

[خداوند دو دريا را در كنار هم قرار داد و در حالي كه با هم تماس دارند، در ميان آن دو برزخي است كه يكي بر ديگري غلبه نميكند – پس كدامين نعمتهاي پروردگارتان را انكار ميكنيد – از ان دو دريا لؤلؤ و مرجان خارج ميشود].

در تفسير اين آيه، سخن بسيار گفتهاند ، و در تفسير نمونه بحثهاي فراواني در اين زمينه آوردهايم ، گاه گفته شده است منظور از دو دريا ، دو درياي آب شيرين و شور است ، كه در بسياري از منطق در كنار هم هستند، بيآنكه با هم مخلوط گردند ، و اين منظره در تمام مناطقي كه رودخانههاي آب شيرين به دريا ميريزد به خوبي ديده ميشود.

در «شواهد التنزيل» از «سلمان فارسي» در تفسير آيه «مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيانِ» چنين نقل شده است كه «منظور علي (ع) و فاطمه زهرا(س) است» سپس ميافزايد پيامبر اكرم(ص) فرمود «منظور از يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُؤلُؤْ وَالْمَرْحانُ» حسن و حسين(ع) است». (شواهد التنزيل 2/209)

به هر حال اين آيه از آياتي است كه دلالت بر فضيلت فوق العاده و جلالت عظيم براي علي (ع) و همسرش و فرزندانش حسن و حسين(ع) ميكند، چرا كه علي(ع) و فاطمه(س) را تشبيه به دو اقيانوس عظيم نموده ، اقيانوسي كه نشانة عظمت خداوند و منبع بركات ، و مبدأ علوم و دانشهاي بسيار و نشانة بارز اخلاق كريمه، وجود، سخاوت، پاكي و عصمت است، و فرزندانشان را به جواهرات گرانبها و بيمانندي تشبيه ميكند كه در دل اقيانوس پرورش يافته و به خارج ميرسند ، حسن و زيبايي ، و جمال ظاهر و باطن ، و علم و تقوا و فضيلت، و پاكي و عصمت همه در آن درج است. دربارة چه كسي در اسلام اين همه فضائل ديده ميشود ، و چه كسي شايستهتر براي جانشيني پيامبر(ص) از علي(ص) و فرزندان او است ، و چه ساده از كنار اين همه فضائل گذشتهاند.
پيام قرآن ج 9

حضرت آيت الله مكارم شيرازي و ساير همكاران

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.