-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:35211 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چرا تكذيب يك پيامبر، تكذيب همه پيامبران است؟
ار آن جا كه شخصيت حقوقي همه پيامبران الهي يعني هدف و هدايت آنان مشترك است، كسي كه نبوت يك پيغمبر را انكار كرد، مثل آن است كه نبوّت همه انبيا را نپذيرفته باشد. مؤمنان بايد بگويند: «لا نُفِرّْق بَيْنَ اَحَدٍ مِنْهُم» بقره/136؛ ما هيچ فرقي در اصل رسالت و لزوم قبول رسولان بين آنها نميگذاريم، يعني پذيرش رسالت يك پيغمبر، مستلزم پذيرش رسالت همه انبيا است. همچنين ترك دعوت و هدايت يك پيغمبر مستلزم ترك انيباست. خداوند در سوره حجر ميفرمايد: »وَلَقدَ كَذَّبَ اَصحابُ الحِجِر المُرسَلين» حجر/80؛ [اصحاب حجر، همه مرسلان را تكذيب كردند.] در حالي كه اصحاب حجر بيش از يك پيغمبر نداشتند، و در برابر همان پيغمبر ايستادند. اين سخن براي آن است كه از يك سو سخن پيامبر اصحاب حجر سخن همه انبياي گذشته و آينده بوده است، و از سوي ديگر غالباً در دعوتهاي هر پيامبري جريان انبياي سلف يا خلف مطرح است و تكذيب يك پيامبر، تكذيب همه پيامبراني است كه جريان زندگي آنان، به اجمال يا به تفصيل، در گفتار آن پيامبر مشخص، مطرح شده است. خلاصه آن كه طبق جهات ياد شده تكذيب يك پيامبر مستلزم تكذيب همه انبياست.

درباره «اصحاب ايكه» نيز ميقرمايد: «كَذَّّبَ اَصْحابُ الأَّيْكَه المُرسَلين» شعراء/176؛ آنان كه دعوت حضرت شعيب را نپذيرفتند و به نفرين آن حضرت مبتلا شدند، همه پيامبران را تكذيب كردند. درباره قوم ثمود و همچنين قوم لوط نيز ميفرمايد آنان همه مرسلان را تكذيب كردند: «كَذََّّّبت ثَمُودٌ المُرسَلين» شعراء/141 ، «كَذَّبَت قَومُ لوُطٍ المُرسَلين» شعراء/160 . با اين كه قوم ثمود و همچنين قوم لوط بيش از يك پيامبر نداشتند. اما طبق بيان قرآن آنان با انكار دعوت آن پيامبر هدف همه انبيا را تكذيب كرند، چون دعوت يك پيغمبر، دعوت همه انبياست.

: آية الله جوادي آملي
تفسير موضوعي قرآن ج 6 (سيرة پيامبران(ع) در قرآن)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.