-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:35237 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

مراحل مختلف تأثير رسالت پيامبر(ص) چگونه بود؟
1- خداي سبحان، رسول اكرم(ص) را در ميان نانويسان عرب و درس نخواندگان حجاز برانگيخت: «هُو الذي بَعث في الاُُمييّن رَسولاً منهم يتلوا عليهم اياته و يُزكيّهم و يُعلّهم الكتاب و الحِكمة» جمعه/2. رسول اكرم(ص) آيات الهي را بر آنان تلاوت ميكرد و اسرار كتاب آسماني را به آنها ميآموخت و آنها را به تهذيب و تزكيه نفوس دعوت ميكرد. آن حضرت خود، امّيي بود كه در مكتب خداوند، عالم شد سپس معلم ديگر اميين قرار گرفت.

2- خداي بر اساس اين كه «و ما أرسلنا من رسولٍ الا بلسان قومه» ابراهيم/4، رسول اكرم(ص) را به عنوان پيامبري كه در ميان عرب زبانها ظهور كرده و آنها را با زبان عربي به معارف بلند الهي دعوت ميكند، معرفي كرد: «اِنّا جَعلناه قُرءاناً عربيا ً لعلّكم تَعقلون» زخرف/3. بنابر اين مرحله دوم تأثير رسالت آن حضرت، تحولي است كه در منطقه تازي زبانها بوجود آورده است.

3- مرحله سوم، تحولي است كه رسالت آن حضرت در همه جوامع بشري، اعم از عرب يا غير عرب، به بار آورده است. خداوند در اين باره ميفرمايد: «وما أَرسَلناكَ الا كافة لِلناس» سبأ/28، «وما أَرسلناك الا رَحمة لِلعالَمين» انبياء/107 «تَبارك الذي نَزل الفُرقان علي عبده لِيكون للعالمين نذيراً» فرقان/1. تا آن جا كه بشريت به سر ميبرد و انديشه و فكري هست، قلمرو رسالت رسول اكرم(ص) خواهد بود، خواه جوامع عصر نزول وحي، و خواه اعصار ديگر، خواه مردم حجاز و خواه مردم مناطق ديگر.

4-رسالت آن حضرت از بشري فراتر رفته و تا آن جا كه فكر و انديشه در ميان موجودات زمين هست، تأثير ميگذارد. در در اين باره خداوند ميفرمايد: «قل لَئن اجتمعت الاِنس و الجن عَلي أن يأتوا بِمثل هذا القرءان لا يَأتون بِمثله و لَو كان بعضهم لِبعضٍ ظَهيراً» اسراء/88. مستفاد از اين آيه كه نسبت به جن و انس تحدّي دارد، اين است كه جن هم مانند انس در برابر رسالت پيامبر(ص) مسئوليت دارد. چنانكه آيه مباركه «فَبأي ءالاء رَبّكما تُكذبان» الرحمن/13 نيز ناظر بر مسئول بودن جن و انس است.

5- رسالت رسول اكرم(ص) در مناطقي هم كه شهود و عرفان، حضور و ظهور دارد، اثر تازهاي به همراه داشت. ولادت آن حضرت كه زمينه بعثت و رسالت آن حضرت بود همان گونه كه در زمين، آثار فراواني را به دنبال داشت و در كتابهاي تاريخي به طور اجمال نقل شده است، در آسمان هم اثري گذاشت كه در قرآن كريم چنين بيان شده است: «وَ أنّا لَمسنا السماء فَوجدناها مُلئت حِرساً شَديداً و شَهبا و أنّا كنا نَقعد منها مَقاعد للسمع فمن يستمع الان يجد له شَهاباً رَصداً و أنّا لا نَدري أشرٌّ أُريد بِمن في الأرض أم أَراد بهم رَبهم رَشداً» جنّ/8-10. البته آسماني كه قرآن كريم از آن سخن ميگويد در بسياري از موارد، غير از آسماني است كه در هيئت و نجوم مطرح است، چنانكه مقصود از «اهل آسمان» فرشتگان هستند كه شاگردان انسان كاملند.

تأثير وجود مبارك رسول اكرم(ص) در آسمانها به اين نحو است كه از سويي دست ناپاكان ازمعارف بلند آسماني كوتاه شد و از سوي ديگر شاگردان آسماني از علوم لدنّي آن حضرت به خوبي استفاده خواهند كرد. وقتي حوزه علمي رسول اكرم(ص) به چهره آسمانيان باز گردد و راهزناني نباشند تا مانع بهره يابي صحيح باشند قهراً اهل آسمان از علوم لدّني آن حضرت بهتر استفاداه ميكنند.

: آية الله جوادي آملي
تفسير موضوعي قرآن كريم ج 9 (سيرة رسول اكرم در قرآن)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.