-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:35310 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

انسانها از لحاظ نگرش به اسرار هستي به چند گروه تقسيم مي شوند؟
انسانها از لحاظ نگرش به اسرار هستي و مشاهده حقايق آن از جهت محروميت از آن, به چند گروه تقسيم ميشوند:

گروهي تمام عمر خود را در سراب وهم به سر مي برند, مانند كافران كه جز نيرنگ و غرور چيزي نمي دانند, لذا در آن محصورند. «إن الكافرون إلا في غرور» ملك/20.

گروهي تمام عمر خود را در عقل و شهود مي گذرانند و هرگز گرفتار سراب اختيال و غرور تفاخر نمي شوند, مانند حضرت علي و ديگر معصومين(ع)

گروهي, برخي از عمر خود را در نور عقل و شهود مي گذرانند و بخش ديگر از عمر را در سراب دنيا سپري مي كنند, مانند اوساط از اهل ايمان كه قرآن درباره آنها فرموده است: «خلطوا عملا صالحا واخر سيئا» توبه/102. يعني بخشي از اوقات عمرشان را با عمل صالح مي آرايند و بخشي از عمرشان را با عمل طالح مي آلايند.

اگر كسي از راه مستقيم منحرف نشود و به بيراهه نرود, حقيقت جهان را مي بيند. و اگر راه تبهكاري را طي كرد, از مشاهده حقيقت محروم است. «كَلّا بَل ران عَلي قُلوبهم ما كانوا يكسبون» مطففين/14.

چنين نيست كه آنها مي پندارند, بلكه اعمالشان چون زنگاري بر دل هايشان نشسته است. پس معلوم شد كه سودمندي عمل صالح و زيانباري عمل طالح چگونه است؟ يكي زمينه شهود اسرار هستي را فراهم مي كند و ديگري تار و پود حجاب را مي بافد و همان طور كه فكر بد و خوب نتيجه صواب و خطا دارد, عمل بد و خوب هم نتيجه حق و باطل دارد.

خدا درباره تبهكاران فرمود: «فسوف يلقون غيا» مريم/59.

[آنان غوايت و بي هدفي خود را مشاهده خواهند كرد.] و درباره مستكبران فرمود: ما توفيق نيل به معارف الهي را از آنان سلب مي كنيم «سأصرف عن اياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق» اعراف/146.

آنها را كه مستكبرانه در برابر ره آورد انبيا(ع) برخورد مي كنند از طعم معارف الهي منصرف مي كنيم, به طوري كه هيچ گونه توجهي به آيات الهي نداشته و هرگز درباره نشانه هاي حق كه سراسر آسمان ها و زمين را در بر گرفته فكر نمي كنند, همان طور كه به شئون هستي خويش از راه معرفت نفس كه جز نشانه حق چيز ديگر نيست, توجه ندارند.

قرآن در مورد اين گروه فرمود: «و كَأَين مِن ايه في السَّموات و الأَرض يَمُرون عَليها و هُم عَنها مُعرضون» يوسف/105. چه بسيار نشانه اي از خدا كه در آسمان ها و زمين است و آنها از كنارش مي گذرند و از آن روي گردانند. سراسر جهان آفرينش آيات الهي است, چيزي نيست كه آيت حق و يا شأني از آيت الهي نباشد, بلكه هر موجودي هر شأني كه دارد و در هر شرايطي كه قرار مي گيرد, آيت الهي است. پس جهان انباشته و مشحون از آيات آفاقي و انفسي الهي است, ولي متكبر عنود با اين كه در درياي آيات الهي غرق است هيچ كدام آنها را نمي بيند.

: آية الله جوادي آملي
تفسير موضوعي قرآن ج 12 (فطرت در قرآن)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.