-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:3547 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

نظر شما دربارة آية آخر سورة كهف ـ كه گفته ميشود با خواندن آن ميتوان هر ساعتي كه بخواهيم از خواب بيدار شويم ـ چيست؟

هدف از نزول قرآن كريم، هدايت بشر به سوي كمال واقعي است. (بقره، 185) در كنار اين هدف كلي، برخي از سورهها و آيات خواصّ ويژهاي دارند. راه آگاهي از اين خواصّ احاديث صحيح پيامبر يا امامان معصوم: است، مانند خواص فراواني كه براي آية الكرسي در روايات ذكر شده است. يكي از اين آيات ـ كه اثر خاصي براي آن در روايات ذكر شده است ـ آية آخر سورة كهف است.

هر كس آية آخر از سورة كهف را بخواند، در هر ساعتي كه اراده كند، از خواب بيدار ميشود. دانشمندان اسلامي در اين زمينه روايتي را از امام صادق7 ذكر كردهاند كه ميفرمايد: ما مِن أَحَدٍ يَقرَءُ الكهف عند النوم اِلاّ يتيقظ فيالساعة الّتي يريدها; هيچكس نيست كه در هنگام خوابيدن، آخر سوره كهف را بخواند; مگر آنكه در همان ساعتي كه ميخواهد، بيدار شود.(مجمعالبيان، طبرسي;، ج 6، ص 499، داراحيأ التراث، لبنان، بيروت.)

همانطور كه در اين سخن امامصادقميبينيم، شرط ديگر بيدار شدن، علاوه بر خواندن اين آيه آن است كه خود شخص هم ارادة برخاستن از خواب را داشته باشد; مثلاً اگر كسي دوست داشته باشد كه نيم ساعت قبل از اذان براي خواندن قرآن و نماز شب برخيزد، امّا خوابش ببرد، با خواندن اين آيه پيش از خوابيدن و ارادة برخاستن در ساعت معين، خداوند برايش حالتي پيش ميآورد كه در آن ساعت بيدار شود.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.