-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:35533 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

منظور از «يومَ تُبلَي السرائر» (روزي كه رازها فاش شود) كه از جمله اسماء قيامت است چيست؟
«يوم تُبلي السّرائر» طارق/9؛ [آن روز كه رازها همه فاش شود؛ «هنالك تَبلُوا كلّ نفس ما أسلفتْ» يونس/30؛ [آن جاست كه هر كسي آنچه را از پيش فرستاده است ميآزمايد؛ معاذ بن جبَل از پيامبر اكرم(ص) پرسيد اين سرائر چيست؟: «ما هذه السرائر الّتي اِبتلي الله بها العبادَ في الاخرة؟ فقال: «سائركم هي اعمالكم من الصلاة و الصيام و الزّكاة و الوضوء و الغسل من الجنابة، و كلّ مفروض لأنّ الأعمال كلّها سرائر خفية فإن شاء الرّجل قال: صلّيتُ و لم يُصلّ، و إن شاء قال: توضّاتُ و لم يتوضّئ فذلك قوله: «يوم تُبلي السّرائر»» (نور الثقلين 5/552، ح 15) [سرائري كه خداوند آنها را وسيلة آزمون بندگانش در آخرت قرار ميدهد كدام است؟ پيامبر(ص) فرمودند: سرائر شما اعمال شما از قبيل نماز، روزه، زكات وضو و غسل جنابت و هر واجب ديگري است؛ زيرا اعمال شما همه رازهاي مخفي است. پس اگر كسي بخواهد ميگويد نماز خواندم و حال آن كه نماز نخوانده، و اگر خواست ميگويد: وضو گرفتم و حال آن كه وضوء نگرفته]. پس اين معناي قول خداست كه فرمود: «يوم تُبلي السّرائر».

امير مؤمنان(ع) در خطبهاي كه در روز غدير ايراد كردند، عيد سعيد غدير را روز بزرگ خواندند و فرمودند: امروز روز كمال دين است و روزي است كه رازهاي دل انسانها به وسيلة آن [ولايت] به آزمايش گذاشته ميشود: «إنّ هذا يوم عظيم الشّأن ... و يوم كمال الدّين، هذا يوم إبلاء السّرائر» (تفسير نور الثقلين 5/552، ح 16)؛

اشاره: براي اين آيه «يوم تُبلي السّرائر» معنايي است كه در آية كريمة «هنالك تبلوا كل نفس ما أسلفتْ» روشن ميشود.

تذكّر الف: امتحان براي تشخيص مطيع از عاصي در دنيا است.

ب: ثمرة عقيده، خُلق و عمل را كه همان باطن آنهاست انسان در قيامت مييابد.

: آية الله جوادي آملي
تفسير موضوعي قرآن ج 4 (معاد در قرآن)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.