-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:35559 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

منظور از بدن برزخي كه در روايات به آن اشاره شده چيست؟
امام صادق(ع) ميفرمايد: هنگام مرگ، پيامبر، علي، فاطمه، حسن و حسين(ع) نزد محتضر حاضر ميشوند و هنگامي كه قبض روح شد، روح او به قالبي شبيه به قالب دنيوي او تعلق ميگيرد..: «فإذا قبضه الله عزّوجلّ صيّر تلك الروح في قالب كقالبه في الدّنيا فيأكلون و يشربون، فإذا قدم عليهم القادم، عرفوه بتلك الصورة الّتي كانت في الدّنيا» (فروع كافي 3/245)؛ [آن گاه كه شخصي بر برزخيان وارد شود، او را با همان شكل و هيأتي كه در دنيا داشته خواهند شناخت].

2 ـ ابو بصير از امام صادق(ع) درباره ارواح مؤمنان ميپرسد كه اينان پس از مرگ كجا هستند؟ فرمود: «في روضةٍ كهيئة الأجساد» (فروع كافي 3/245)؛ [در بهشت به صورت و هيأت جسد نمودار هستند].

3 ـ ابو ولاّد حنّاط از امام صادق(ع) پرسيد: ارواح مؤمنان پس از مرگ در كجا استقرار مييابند. امام فرمود: «في أبدان كأبدانهم» (همان، ص 224)؛ [در بدنهايي مانند بدنهاي دنيوي].

شيخ بهايي پس از بررسي آيات برزخ نتيجه ميگيرد كه روح پس از مفارقت از بدن به بدني همگون با بدن عنصري خود تعلّق ميگيرد؛ چنانكه از اميرمؤمنان(ع) رسيده است: ارواح، در عالم برزخ گروه گروه در شكل جسدهاي خويش گرد هم آمده به گفتگو ميپردازند... (اربعين/251 و 261)

علاّمه مجلسي(ع) ميگويد: ارواح مردگان در برزخ به «اجساد مثالي» تعلّق ميگيرد و بدن برزخي مؤمن و كافر عين بدن دنيوي اوست و در همين بدن يا عذاب خواهند ديد و يا متنعّم خواهند بود (بحار، ج 6، ص 201 و 272) البته بدن برزخي در عين مثالي بودن عين بدن خود شخص است؛ چنانكه عين بدن دنيوي نيز خواهد بود. براي عينيّت و مثالي بودن بدن و اجتماع هر دو در حال واحد تفسيري است كه اگر صاحب نظر آن را نيابد، صاحب بصر آن را يافته است.

: آية الله جوادي آملي
تفسير موضوعي قرآن ج 4 (معاد در قرآن)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.