-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:35622 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

اولي الامر چه كساني هستند؟
بسياري از دانشمندان اهل تسنن، در معناي « اولوا الامر»گرفتار اشتباه شده هر زمامداري را، اگر چه با ظلم و ستمگري زمام امور را در دست گيرد، « اولوا الامر» پنداشته اطاعت او را واجب دانستهاند و همين امر موجب تقويت زمامداران ستمگر و هزار گونه گرفتاري براي مسلمانان گرديده است.
ولي شيعه، هر زمامداري را به اين عنوان نميشناسد، بلكه معتقد است اولي الامر 12 نفر جانشينان پيامبر اسلام هستند كه اطاعت آنان در رديف اطاعت خدا و پيامبر (ص) قرار گرفته است.
در اين زمينه جابر حديثي از پيامبر اسلام (ص) نقل نموده كه به روشني مطلب را ثابت ميكند. وي ميگويد:
وقتي كه آيه: «يا ايها الذين آمنوا اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولي الامرمنكم» (نساء /59) نازل شد، عرض كردم يا رسول الله!، خدا و پيامبر را ميشناسيم و از آنان اطاعت ميكنيم ولي «اولي الامر» چه كساني هستند كه خداوند اطاعت آنان را در رديف اطاعت خود و اطاعت تو ذكر نموده است؟
حضرت فرمود: اولي الامر جانشينان من و پيشوايان بعد از من هستند، اول آنان علي بن ابي طالب، بعد از او حسن (ع)، آنگاه حسين (ع)، بعد از او علي بن الحسين (ع)، و بعد از او محمد بن علي (ع) است كه در تورات معروف به «باقر» است و تو او را خواهي ديد (تا زمان او زنده خواهي ماند)، وقتي او را ديدي سلام مرا به او برسان
بعد از او صادق، جعفر بن محمد(ع)، آنگاه موسي بنجعفر، سپس علي بن موسي، بعد از او محمد بن علي(ع)، بعد از او علي بن محمد، پس از او حسن بن علي(ع)، و بعد از او فرزندش كه همنام و هم كنية من خواهد بود، ميباشد. او است كسي كه شرق و غرب جهان به دست او فتح خواهد شد، او از ديدگان غايب ميشود، غيبتي طولاني كه به علت طولاني بودنش (گروهي از) مردم در امامت او شك ميكنند، مگر آنانكه خداوند دلهايشان را با ايمان پاكيزه گردانده است (تفسير صافي /1/366)

: آية الله جعفر سبحاني
شخصيتهاي اسلامي شيعه ج 1 ـ 2

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.