-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:35638 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آياتي كه بيانگر مقام و موقعيت حضرت زهرا (س) هستند كدامند؟
برخي از آيات را كه در حقّ او وارد شده است مطرح ميكنيم:
1 . سوره كوثر
خدا به پيامبر خطاب ميكند كه ما به تو «كوثر» داديم، چنان كه ميفرمايد:
«إنّا أَعْطَيْناكَ الكَوثَر فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَر إِنَّ شانِئَكَ هُوَ الأبْتَر»
[ما به تو كوثر اعطا كرديم، پس براي پروردگارت نماز بخوان و قرباني كن، بدرستي كه دشمن تو ابتر است.]
مفسران در مصداق «كوثر» كه به معني «خير كثير» است اقوالي دارند، ولي قول روشن همان است كه بگوييم مراد فرزندان زيادي است كه خدا به پيامبر از طريق حضرت زهرا(س) لطف فرموده است و شاهد اين گفتار آخر سوره است كه ميفرمايد: اي رسول گراميدشمن تو «ابتر» است، يعني در مقابل تو ابتر نيستي بدليلي كه ما به تو كوثر، يعني خير كثير داديم كه يكي از مظاهر آن فرزندان زياد از نسل زهرا(س) است.
فخر رازي در تفسير سوره «كوثر» ميگويد اين خبر غيبي قرآن تحقق پذيرفته است، زيرا اموي ها و عباسي ها در كشتن فرزندان زهرا (س) دريغ نكردند مع الوصف شرق و غرب عالم از نسل زهرا مالا مال است، آنگاه ميگويد علما و دنشمنداني بزرگ مانند باقر العلوم و حضرت صادق و حضرت كاظم و حضرت رضا(ع) در آغوش اين خانواده پرورش يافتهاند.
2 . آيه تطهير
آيه ديگري كه درباره حضرت زهرا (س) وارد شده است آيه «تطهير» است:
«إِنَّما يُريدُ الله لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْس أَهْل البَيْت وَ يُطَهِّركُمْ تَطْهيراً» احزاب/33
[همانا خداوند اراده كرده است تا رجس و پليدي را از شما اهل بيت ببرد و شما را پاك كند پاك كردني.]
اين آيه درباره زهرا (س) و دو فرزندش حسن و حسين(ع) و همسر گراميو پدر بزرگوارش نازل شده است و مقصود از اهل بيت، بيت وحي و نبوت است.
روايات زيادي گواهي ميدهند كه پيامبر هر چهار نفر را به همراه خود زير كسايي قرار داد و اين آيه را تلاوت كرد و فرمود: خدايا براي هر پيامبر اهل بيتي است و اينها اهل بيت من هستند.
آية مباهله
در يكي از سالهاي هجرت، پيشوايان نصاراي «نجران» وارد مدينه شدند تا با پيامبر از نزديك مناظره كنند، آنان در مناظره محكوم شدند، ولي از پذيرفتن اسلام سر برتافتند، پيامبر آنان را به مباهله دعوت كرد، يعني همگان در نقطة دور از زندگي مردم گرد آيند و لعنت خود را بر دروغگويان بفرستند.
و اين همان حقيقت است كه در آيه ياد شده آمده است:
«فَقُلْ تَعالَوا نَدْعُ أَبْناءَ نا وَأَبْنائَكُمْ وَ نِسائَنا وَنِسائكُم وَ أَنْفُسنا وَأَنفُسكُم» آل عمران/ 61
[پس بگو بياييد بخوانيم (بياوريم) فرزندان ما را و فرزندان شما را، زنانمان را و زنانتان را و نفسهايتان را (كساني كه جان ما و شما هست)… .]
آيه مباركه حاكي است كه پيامبر بايد سه گروه را به ميدان مباهله وارد كند:
الف: فرزندان خود را «أَبنائنا»
ب: زنان خويش را «نسائنا»

: آية الله جعفر سبحاني
سيماي فرزانگان ج 1

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.