-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:35706 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا امور فطري نياز به هدايت و رهبري دارد؟
بله، زيرا اگر استفاده از استعداد سرشار يك كوهسار و يا نهال، به رهبري دقيق نيازمند است، پس به طور مسلم استفاده و بهرهبرداري از كوهسار وجود بشر (كه سرمايههاي عظيم مادي و معنوي، و با غرايز و سجاياي زيادي در عمق آن نهفته است) بدون رهبري صحيح امكان پذير نيست؛ و هر گونه استفاده بجا از آن بدون وجود مربيان دلسوز و دل آگاه و آشنا به سازمان وجود و صلاح و فساد آن، امكان ندارد.
اينك بيان مشروح مطلب: اگر چه اصل مسئله خداجويي، اصول فضايل اخلاقي مانند عدالت، امانت، عفت، حريت و ... از امور فطري و طبيعي است، ولي هرگز صفات و خصوصيات خدا و يا كم و كيف فضايل اخلاقي و يا رذايل نفساني فطري نميباشند، و به طور مسلم، انسان هر چه هم دانشمند و نابغه باشد، در اين مسائل دچار اشتباه شده و چون حقيقت را نميبيند ره افسانه ميزند. اين همان حس خداجويي است كه در انسان، بر اثر عدم رهبري صحيح، به صورتهاي زننده درآمده تا جايي كه گروههايي خدا را در چهره بت و سنگ و چوب پرستش ميكنند.
اگر آن هندوي گاوپرست به پرستش گاو ميپردازد و آن را بيش از جان خود ميخواهد، يا آن عرب نادان كه در برابر هر سنگ و گلي سر تعظيم فرود ميآورد، يا آن فرد ژاپني براي هر حادثهاي صانعي تراشيده، و آن را زينت بخش! معابد و بتكدههاي خود قرار ميدهد، همگي معلول و اثر مستقيم فطرت خداجوي اما رهبري نشده است.
ميل به لذائذ و بهرهگيري از پديده هاي طبيعي، يك خواسته فطريست، ولي اگر اين خواسته در انسان تعديل نشود خطرناك ميباشد، زيرا گاهي گروهي آنچنان در اين قسمت زيادهروي مينمايند كه در زندگي جز فرو رفتن در لذائذ مادي و گردآوري مال و ثروت، و قبضه كردن مناصب و پستها چيز ديگري نميفهمند و در اين راه، هيچ حد و مرزي را نميشناسند، و نتيجه اين فطرت رهبري نشده آن شده كه در برخي از ملل حتي ازدواج با محارم شيوه خاصي پيدا كرده است، يا چنانكه در آمريكاي صهيون زده امروز ميبينيم، همجنس بازي مسئله روز شده است!
حريت و آزادي در سرشت انسان به وديعت نهاده شده است ولي امروز آنچنان از اين مسئله فطري، سوءاستفاده ميكنند، كه بسياري از هرزگيها و بيبند و باريها به نام حريت و آزادي انجام مي گيرد، و اين عامل فطري به جاي اينكه به طرز صحيحي تفسير شود، به «آزادي هوس» تفسير ميگردد.
احساسات ديگر مانند «حب ذات»، «ميل به كمال»، و حس «انتقام و غضب» نيز اينچنين بوده و با آنكه كه هر كدام پايهاي براي كاخ حيات و زندگي انساني محسوب ميشوند، ولي در صورت عدم رهبري صحيح، دشمن زندگي و حيات ما ميباشند.

: آية الله جعفر سبحاني
رسالت جهاني پيامبران و برهان رسالت

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.