-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:3571 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:0

در برخي كتابهاي دعا و غير آنها، اختلاف نسخه و اعراب ديده ميشود; براي مثال در دو نسخة دعاي معراج كلمه يخرج از عبارت و من شر ما يلج في الارض و ما يخرج منها و هو الغفور الرحيم دو نوع صداگذاري شده، با ضم وكسر را (يَخرُج و يَخْرِج) و نيز كلمه صاحب در عبارت اللهم احفظ صاحب هذا الدعأ كه يك نسخه با فتح با و نسخة ديگر با كسر آن ميباشد (صاحِبِ و صاحِبَ) كدام يك صحيح است و آيا اين اختلافها اشكالي ندارد؟

اختلاف عبارتها در متون ديني و حديثي ميتواند عوامل گوناگوني داشته باشد; براي مثال يك دعا يا حديث گاه به روايتهاي مختلف و در منابع متعدد آمده است; مثلاً دو راوي يك دعا را از امام معصوم شنيده باشند و آن را هر يك جداگانه نقل كنند، و يك خطا در اين نقلها از سوي يك راوي ممكن است به اختلاف نسخه بينجامد.

همچنين ممكن است اختلاف اعراب و يا حتي واژهها به بي دقتي و سهلانگاري خطاط و چاپگر و مانند آنها باز گردد. عوامل ديگري نيز ممكن است در اين اختلاف نسخهها دخالت داشته باشد كه در همة اين موارد، تشخيص عبارت درست از نادرست بر عهدة كارشناس است و كارشناس با ملاكهاي ادبي و منطقي و غير اينها كه در اختيار دارد به بررسي و جداسازي عبارت درست از نادرست ميپردازد و يا به تصحيح آنها همت ميگمارد.

كلمه يَخْرُجُ با حركت ضمه بر را صحيح است و به كسر را (يخرِجُ) اشتباه تايپي است و يا از غفلت خطاط و نويسنده ناشي شده است. كلمه صاحب نيز چون مفعول است بايد منصوب باشد (صاحِبَ) و كسر بأ خطاست.

در پايان توصيه ميشود كه دعاها از كتابهاي معتبر مانند مفاتيح الجنان محدث قمي; انتخاب شود تا شرعاً مشكلي نداشته و از آثار و بركات دنيوي و اخروي آنها بهرهمند شويد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.