-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:35710 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا اعجاز قوانين عقلي را به هم ميزند؟
اين پرسش از ناحيه كساني مطرح ميگردد، كه در صفحه وجود، جز به ماده و روابط مادي، و علل و معلولات طبيعي، به چيزي معتقد نيستند، و هرگز فكر نميكنند كه ممكن است شيئي دو نوع علت داشته باشد، يكي طبيعي و مادي، يعني همان كه علم و تجربه اثبات كرده است، و ديگري غير طبيعي و مادي كه از قلمرو علم و تجربه بيرون است و معجزات پيامبران از آنجا سرچشمه ميگيرند.
اين گروه از دانشمندان كه جهان هستي را در چهار چوبه ماده منحصر ميكنند و به همه چيز از زاويه ماديگري مينگرند، انتظار دارند كه هر پديده اي، تنها علت مادي داشته باشد، طبعا با اين گونه تصور و تلقي درباره معجزات پيامبران نيز جز اين نميتوانند داوري كنند. ولي دانشمندان الهي با پذيرفتن اصل «قانوت علت و معلول»- كه اساس و زيربناي مكتب الهي را تشكيل ميدهد، و با انكار آن و يا هر نوع تخصيص در كليت آن، كاخ افكار هرفرد خداپرستي، فرو ميريزد- در پاسخ پرسش فوق چنين ميگويند:
يك پديده مادي ممكن است دو نوع علت داشته باشد:
1- علت عادي و تجربي به شرحي كه بيان شد؛
2- علت غير عادي كه عرف و عادت از آن بي اطلاع بوده، و علم و تجربه با آن سر و كاري ندارد، و در نتيجه هيچ پديدهاي در اين جهان بدون علت نيست.
به عبارت ديگر دانشمندان مادي ميان دو مطلب زير فرق نگذارده، و هر دو را به هم آميختهاند:
1- معجزه پديدهاي است كه مطلقا علت ندارد.
2- معجزه پديدهاي است كه علت عادي ندارد.
يعني يا در پرتو يك علت غير طبيعي و مجرد از ماده به وجود ميآيد، و يا اينكه علت طبيعي غير عادي و ناشناخته طبيعي دارد، كه هنوز علم و دانش پرده از روي آن برنداشته است. بديهي است كه ميان اين دو مطلب فاصله بسيار زياد است: در نظريه نخست، قانون مسلم عليت و معلوليت زير پا نهاده شده و از اين نظر صد در صد يك نظريه باطل و برخلاف فطرت سليم انساني است. ولي در نظريه دوم به حريم اصل عليت و معلوليت تجاوز نشده، و كليت آن محفوظ ميباشد، چيزي كه هست در بيان علل پديدهها دقت بيشتري شده، و علتهايي مطرح شده است كه دانشمندان مادي از آن غافل بودهاند. آقايان ماديها، علل مجرد و يا علل طبيعي ناشناخته را به حساب علل معدوم گذارده، و به غلط امكان تحقق اعجاز را، تخصيص در قاعده عقلي، و انكار كليت اصل عليت و معلوليت پنداشتهاند.

: آية الله جعفر سبحاني
رسالت جهاني پيامبران و برهان رسالت

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.