-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:3572 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

برخي كه نماز را سبك ميشمارند و نماز چهار ركعتي را در دو دقيقه ميخوانند، چگونه افرادي هستند؟

نماز يكي از مهمترين عبادتها است كه در روايات و آيات به انجام اين فريضه در وقت خود با خضوع و خشوع، سفارش زيادي شده است. از جمله در آيه 238 سورة بقره آمده است: حَـَفِظُواْ عَلَي الصَّلَوَ َتِ وَالصَّلَوَةِ الْوُسْطَيَ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَـَنِتِين; بر نمازها و نماز ميانه مواظبت كنيد و خاضعانه براي خدا به پا خيزيد.

مهم در نماز در مرحله اول، صحيح خواندن و به جا آوردن همة واجبات آن بدون كم و كسري است در مرحله بعد خواندن نماز با طمأنينه و خشوع و خضوع است.

بنابراين، تا مادامي كه نمازگزار، واجبات نماز را به طور كامل انجام دهد; تند و سريع خواندن او را نميتوان به حساب سبك شمردن نماز گذاشت، بله در صورتي كه از واجبات نماز چيزي كم كند در اين صورت به گفته روايات دزدترين دزدها خواهد بود كه نمازش همانند يك جامة كهنه، مچاله گشته و به چهرة او زده خواهد شد.(ر.ك: ميزان الحكمه، ري شهري، ترجمه حميد رضا شيخ، حديث شماره 10713 و 10715.) هم چنان كه در روايتي آمده است: امام عليبه مردي كه سجدههاي نمازش را خيلي سريع به جا ميآورد فرمود: چند وقت است كه اين گونه نماز ميخواني؟ آن مرد عرض كرد: از فلان و بهمان مدت. حضرت فرمود: شخصي چون تو در نزد خداوند همانند كلاغ است كه نوك بر زمين ميزند، اگر بميري بر غير آيين ابوالقاسم محمد6 مردهاي سپس فرمود: دزدترين مردم كسي است كه از نمازش بدزدد.(همان، حديث شمارة 10716.)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.