-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:35739 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

حقيقت ادارك وحي چيست و پيامبران در پرتو چه حس مرموزي مطالب وحي را دريافت ميكنند؟
به طور اجمال بايد گفت: ادراك منتهي به وحي، از سنخ ادراكهاي بشري و معمولي نيست، بلكه دركي است غير عادي و به وسيله حس مخصوصي كه ويژه پيامبران آسماني است، انجام ميگيرد. بشر معمولا بسياري از معلومات خود را از جهان ماده و توسط يكي از حواس ظاهري دريافت ميكند، و سپس آنها را به صورت علوم طبيعي و تاريخ و جغرافيا و ... تدوين نموده و منتشر ميسازد.
بخش ديگر از معلومات بشر، نتيجه رياضتهاي فكري، و ثمره استدلالهاي عقلي اوست. بشر در پرتو نيروي عقل و خرد، بر يك سلسله حقايق فلسفي و فرمولهاي رياضي كه هرگز وجود مادي و خارجي ندارد، واقف ميگردد، و با يك رشته معارف درباره وجود خداوند و صفات و افعال او آشنا ميشود. وي مسائلي را در «فلسفه» به نام «امور عامه» و اصول كلي فلسفي مورد بررسي قرار ميدهد، و بر وجود يك سلسله قوانين فلسفي استدلال مينمايد كه همگي زاييده فكر و تعقل اوست. بخش سوم از ادراكات بشر، پرتوي از غرائز نفساني و فطرت انساني اوست: درك گرسنگي و تشنگي، ميل به امور جنسي، علاقه به مقام و منصب و ثروت، گرايش به فضايل اخلاقي و سجاياي انساني و ...، همگي ريشه فطري دارند. و پرتوي از تجلي غرايز او به شمار ميروند. برخي از اثار ادبي و هنري انسان، اثر مستقيم ذوق و استعداد خداداد اوست. گروهي بدون سابقه تعليم و تعلم و يا با تعليم و تربيت بسيار مختصر، پديد آرنده عاليترين آثار ارزشمند هنري و ادبي ميباشند. آنان لطيفترين نكتههاي ادبي و روح انگيزترين مناظر طبيعي و شيرينترين عواطف انساني را در قالب داستان و شعر ميريزند. اما همه اينها، هر چه باشد يك راه طبيعي و بشري است، اگرچه ويژه گروهي خاص ميباشد. حتي القائات وجدان مخفي و ناخودآگاه يك امر طبيعي و بشري است، و نتيجه رياضتها و ساختهاي قبلي خود شخص ميباشد كه ذهن انسان آن را قبلا به وسيله يكي از طرق ياد شده دريافت نموده است. كوتاه سخن اينكه: همه ادراكات انسان عادي، يك سلسله دركهاي بشري و پديدههاي طبيعي است كه به وسايل گوناگون عادي به محيط فكر انسان وارد ميشوند، در صورتيكه آنچه را كه پيامبران از طريق وحي درك ميكنند شبيه به هيچ يك از اين (ادراكات با اختلافاتي كه دارند) نيست، بلكه ادراكي است كاملا غير عادي كه به وسيله حس مخصوصي از آن آگاه ميشوند. پيامبران آسماني داراي حس خاص و مرموزي هستند كه، بدون ابزار و اسباب ظاهري، با جهان غيب ارتباط دارند، و پيامهاي الهي را بدون كم و زياد به صورت كلام و دين خدا، و قوانين و دستورات او در اختيار مردم ميگذارند و كوچكترين تصرفي در آن نميكنند. گواه روشن بر اين ارتباط و وجود چنين حس، علاوه بر ادعاي صادقانهاي كه دارند، و معجزاتي كه بر راستگويي آنها گواهي ميدهد، همان آثار و معارف فوقالعاده وسيع و عميق آنها است كه كاملا از افق فكر و ذهن معاصرين آنان و حتي نسلهاي بعد دور بوده و بدون ارتباط با مبدأ جهان هستي، نميتواند در اختيار بشري محدود (يعني شخص پيامبر) قرار بگيرد.

: آية الله جعفر سبحاني
رسالت جهاني پيامبران و برهان رسالت

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.