-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:3575 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چرا آية 228 سوره بقره، بي درنگ بعد از آياتي كه به طلاق و مسائل خانوادگي است، آمده است؟! آيا ترتيب اين آيات براساس نزول رعايت شده است؟

پرسشگر محترم! به نظر ميرسد، آيه مورد نظر شما، آيه 238 سوره بقره باشد كه بي درنگ بعد از آيات مربوط به طلاق و... آمده است.

اگر منظور شما آيه 238، سوره بقره است، آية ياد شده دربارة صلاة وسطيَ ميباشد و بعد از آيات مربوط به طلاق و احكام زناشويي آمده، و اين يك امر طبيعي است، چون قرآن كريم در هر سورهاي ممكن است موضوعات مختلف را مطرح كرده باشد، در آيات مورد نظر نيز بعد از طرح موضوع احكام طلاق و... زنان، بعد از تمام شدن كلام در موضوع طلاق، بر اهميت نماز به خصوص نماز وسطيَ تأكيد كرده است.

افزون بر اين، ممكن است جنبة حافظيت آن احكام را دارد; يعني عبادات صرف نظر از اين كه خود داراي فوائدي مانند: پرورش و تربيت روح و نزديك شدن به خداوند متعال و... هستند، نسبت به احكام و قوانين و حقوق افراد و جامعه جنبة حافظيت را هم دارا ميباشند و... .(ر.ك: الميزان، علامه طباطبايي ; ج 2، ص 241 ـ 257، دار الكتب الاسلامية، تهران.)

نظم و ترتيب آيات قرآن كريم توقيفي و به دستور پيامبر اكرمبوده است، و اين حقيقت را ميتوان از روايات و اسناد و مدارك اثبات كرد.

الزركشي ميگويد: به اتفاق همه مسلمانان، ترتيب آيات سورههاي قرآن به دستور پيامبر اكرمصورت گرفته است، چون هر وقت وحي نازل ميشد، يكي از نويسندگان وحي را احضار ميفرمود و به وي ميگفت اين آيه يا آيات را در فلان محل از فلان سوره قرار دهد.(ر.ك: البرهان، الزركشي، ج 1، ص 237، دار احيأ التراث العربي، بيروت.)

بنابراين، ترتيب آيات قرآن كريم، با اشاره به جبرئيل و دستور پيامبر اكرمبوده است و ممكن است چنين ترتيبي بر حسب ترتيب زماني نزول آيات نباشد، با اين حال ترتيب موجود توفيقي و به دستور پيامبر اكرماست.(ر.ك: تاريخ قرآن، محمود راميار، ص 574 ـ 577، انتشارات اميركبير.)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.