-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:36000 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چرا خداوند پيامبر يا امامي از ميان زنان بر نگزيده است ؟
همچنان كه در برخي روايات آمده است ، پيامبران در ميان انسانها از نظر عقل ، در رتبه اي بالا جاي دارند . بنابراين ،{P - نگاه كنيد به ميزان الحكمه ، ج 6 ، ص 398 . P}
برخورداري از عنصر عقل در حدّ بالا ، يكي از ويژگيهاي پيامبران است . ولي بايد توجّه داشت كه عقل در فرهنگ ديني مفهوم و معنايي است غير از فكر ( =نيروي نتيجه گيري ) و هوش ( =درك موقعيّت ) و دانش ( كه نتيجه به كاربردن فكر است ) . عقل در آيات و روايات به معناي نيروي ارزيابي و سنجش است كه بر راههايي كه فكر براي يافتن مطلوب به دست مي دهد ، نظارت مي كند . عقل آشكار مي سازد كه كدام راه خوب و كدام راه بد است . افزون بر اين ، عقل بر اصل خوبي و بدي ، ارزش و ضد ارزش نظارت و ارزيابي دارد ؛ يعني اين كه خوبي چيست و بدي چيست .
از آن جا كه عنصر عقل در زنان سخت تحت تأثير عواطف است ، گاه كاستي مي يابد ؛ همچنان كه در روايتي اميرمؤمنان ( عليه السلام ) نقل است : « العاقل من يملك نفسر اذا غضب ، و اذا رغب ، اذا رهب ؛ عاقل كسي است كه چون به خشم آيد ، يا به چيزي گرايد و يا از چيزي هراسد ، اختيار خويش در كف {P - همان ، ص 420 . P}
دارد . » بنابراين خشم و گرويدن و ترسيدن اگر بسيار باشند و لگامشان از كف خارج شود ، در كاستي عقل تأثير دارند .
همچنان كه گذشت عواطف در زنان شديد و بر جسته است كه اين امر به خودي خود نه تنها ناپسند نيست ، بلكه براي كمال جامعه انساني و خانواده لازم و مفيد است . در روايتي از اميرمؤمنان ( عليه السلام ) اين كاستي عقل در زنان نسبت به مردان تصريح شده پذيرفته شدن شهادت دو زن به جاي يك مرد ، يكي از نشانه هاي آن ذكر شده است .
{P - نگاه كنيد به : نهج البلاغه ، خطبه 80 . P}
بنابراين مقام نبوّت نياز دارد كه در جنس مرد ، آن هم در افرادي خاص و نادر به وقوع پيوندد .

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.