-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:36036 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

آيا پيامبران و پيشوايان الاهي فقط مأمور به ابلاغ تكاليف مربوط به عبادات و امور اخروي بودند و يا اينكه براي اصلاح امور دنيوي مردم نيز مأموريت داشتهاند؟
در طول تاريخ عدة فراواني از پيامبران نه تنها در راه به وجود آوردن سعادت زندگي دنيوي و اخروي انسانها متحمل سختترين زجر و شكنجه گشتهاند، بلكه به دست ستمكاران، جان خود را از دست دادهاند. شمارة جانبازان راه حق و عدالت در حيات معقول دنيوي بشر و براي شكوفايي طبيعت الهي انسانها فراوانتر از آن است كه بتوان آن را معين و مشخص نمود. امامان معصوم در مذهب شيعة اسلامي به جز امام دوازدهم(ع) كه غائب است، همگي شهيد شدهاند. اگر حكومت و خود حيات اجتماعي بشري مقتضي همان طبيعت ابتدايي او بود و طبيعت عالي و الهي او فرعي و يا يك چيز اضافي بود، به آن همه جانبازيها و فداكاريها و دربدريها نيازي نبود. اين مسئله را به جرئت ميتوان گفت كه دفاع و تلاش و فداكاري و شهادت در راه شكوفا ساختن طبيعت عالي و الهي انسان با اشكال مختلفي كه دارد، كمتر از دفاع و تلاش در راه نجات دادن زندگي طبيعي او نبوده است. اگر دخالت پيشوايان الهي در زندگي دنيوي مردم و بيان صلاح و فساد آن، ضروري نبود و تنها مأموريت آنان بيان وظايف عالم آخرت بود، هرگز كمترين تصادم و تضادي به وجود نميآمد، بلكه بدان جهت كه آن مردان الهي از نظر شرافت و كرامت شخصيت و عظمت آن، در درجهاي عاليتر از ديگران بودهاند در نزد زمامداران از مقام و منزلت بسيار چشمگير نيز برخوردار ميگشتند. اگر يك انسان كه داراي مغز و روان معتدل است، انگيزه و معناي قيام خونين امام حسين(ع) را بفهمد، بدون ترديد اين حقيقت را درك خواهد كرد كه حركت بسيار جدي آن شهيد بزرگ تاريخ، هيچ علتي جز برپاداشتن حكومت عدل و مديريت الهي جامعه بشريت چيز ديگري نبوده است. اين تو هم كه قيام امام حسين(ع) به عنوان يك فرد از جامعه بود كه در خود توانايي اصلاح جامعه را ميديد، توهمي كاملاً بيجا است، زيرا آن امام شهيد در همة فراز و نشيبهاي آن نهضت خونين، به منابع ديني مانند قرآن و سنت استناد ميفرمود. اين شهيد راه حق و حقيقت، هدف خود را از آن قيام بزرگ و فداكاري چنين توضيح ميداد:
«رسول خدا(ص) فرمود: اگر كسي سلطان ستمكاري را ببيند كه حقوق الهي را پايمال ميكند و پيمان خداوند را نقض مينمايد، يا با سنت رسول خدا (ص) مخالفت ميورزد و در ميان بندگان خدا با ارتكاب گناه و عداوت عمل ميكند با اين حال در برابر او هيچ گونه مقاومتي نه با عمل و نه با سخن ننمايد، حق الهي است كه او را دچار عذاب ابدي نمايد، آگاه باشيد اين يزيد و يزيديان تابع اطاعت شيطان گشته و از اطاعت خداوندي رويگردان شدهاند و در روي زمين فساد به راه انداختهاند و كيفرها را ساقط نموده و بيتالمال را به خود اختصاص دادهاند و حرام خداوندي را حلال و حلال او را حرام كردهاند و من به جهت وابستگي همه جانبه به پيامبر اكرم(ص) براي اقامة نظم و عدالت و حكومت اسلامي شايستهتر از ديگران هستم.»
امثال اين عبارات كه ما متذكر شديم، در سخنان امام حسين(ع) در جريان خونين حادثة نينوا [كه به اتفاق تمامي صاحبنظران با وجدان، تاريخ نظير آن را نديده است] فراوان ديده ميشود و در همة اين عبارات، قيام و شهادت براي اصلاح حيات دنيوي مردم به دستور خداوندي كه در منابع اسلامي آمده است، استناد داده شده است.

ترجمه و تفسير نهج‎البلاغه ج 25
آية الله محمدتقي جعفري

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.