-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:36040 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

دانشمندان در پاسخ به پرسش از مبدأ و معاد به چند دسته تقسيم شدهاند؟
دانشمندان در راستاي پاسخ به اين پرسشها، به دو گروه تقسيم شدهاند و در نتيجه، ديدگاه مختلف (مادي و معنوي) به وجود آمدهاست.
1 ـ بينش مادي
در اين ديدگاه، هستي، به جهان ماده و انرژي محدود شده است و براي بشر آغاز وانجامي در نظر گرفتهشده و آفرينش جهان و انسان جهت و هدفي ندارد.
آنان ميگويند، اتمهاي بيشمار آغازگر هستي به گونهاي به پارهاي از موجودات نيروي درك و شعور بخشيدهاست و مرگ (نابودي) نيز سرانجام و پايان زندگي انسان و جهان است. چون ماده و انرژي قديم وازلي است و پيوستگي و تركيب اتمها زير نظر مبدئي دانا و توانا انجام نگرفتهاست، طبعاً براي جهان انسان هيچ نوع هدف و غرضي منظور نيست و مرگ پايان زندگي است و پس از آن زندگي ديگري دركار نميباشد.
قرآن مجيد، منطق اين گروه را كه در طول تاريخ همواره در اقلّيّتاند، نقل كرده و ميفرمايد:
«وَقالُوا اِنْ هِيَ اِلاّ حَياتُناَ وَ ما نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ» انعام/27ـ و نيز به سورة مؤمنون، آية 37 مراجعه شود.
[ميگويند زندگي همين زندگي دنيا است و ما ديگر بار زنده نخواهيم شد].
2ـ بينش خداپرستان
در انديشة خداباوران، برخلاف منطق مادي، براي وجود انسان و ماده و انرژي، سرآغازي است و اين جهان از وجود خداي دانا و توانا، محيط و نامتناهي، سرچشمه گرفته است، همانگونه كه خداوند حكيم، جهان و انسان را براي هدف و غرض والا آفريدهاست و مرگ دريچهاي است به سوي زندگي تازه و گذرگاهي است براي حيات نوين.
اينها پاسخهائي است كه مكتب الهي به اين پرسشها ميدهد.
اين دو، راهي است كه درگستره تاريخ به روي انسان آغوش گشودهاست.

معاد انسان و جهان
آية الله جعفر سبحاني

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.