-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:36078 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

اگر عمر دست خداوند است و مرگ در هر زماني كه خداوند اراده كند فرا ميرسد، رواياتي كه پاداش بعضي اعمال را طول عمر معرفي ميكنند، چه جايگاهي دارند؟ آيا آن اعمال باعث ميشوند كه خداوند اجل را از وقت تعيين شدة خود به تأخير بياندازد؟در آيات قرآن به اجل حتمي يا اجل مسمَي براي هر موجودي اشاره شده است و هر موجودي محدود به اجلي است كه خداوند آن را تعيين فرموده كه در لوح محفوظ و علم غيب الهي ثبت گرديده و غير قابل تغيير است. امّا در ارتباط با بعضي از اين آيات رواياتي وارد شده است كه در مقابل اجل مسمَي، اجل معلق را مطرح مينمايد.

در جهان هستي تمام اجزأ عالم با يكديگر در تماس و ارتباط هستند و گاه در يكديگر تأثير گذاشته و گاه مانع تأثير بر همديگر ميشوند كه همة آنها به ارادة خداوند و بر اساس نظم دقيق و رابطة علت و معلول تنظيم گرديده است. گاه انسان به واسطة عملي خير مانند حل مشكل ديگران، خدمت به پدر و مادر و يا صدقه و... طول عمر پيدا كرده و اجل او به تأخير ميافتد و يا بالعكس، با ارتكاب بعضي از گناهان مانند عاق والدين و ديگر معاصي كه بنابر روايات موجب كوتاه شدن عمر ميشوند، اجل غير قطعي و به اصطلاح معلق را تسريع ميكند. اين اجل معلق است كه با اسباب و علل تغيير مينمايد و آنچه در توصيههاي معصومين در مورد طول عمر و رفع بلا و يا كوتاهي عمر و رسيدن بلايا آمده است، به تأثير اعمال انسان در تأخير و يا تعجيل اجل معلق اشاره دارد. اما اين امر بر اساس خواست و ارادة پروردگار است و آنچه در پايان اتفاق ميافتد، امري تغييرناپذير بوده كه نزد پروردگار عالَم، معلوم و در علم الهي ثبت گرديده است. چنانچه خداوند در قرآن ميفرمايد: « يَمحُواللهُ ما يَشأُ وَ يُثْبِتُ وَ عِندهُ اُمّ الكتاب (47); خداوند هر چه بخواهد محو و هر چه بخواهد اثبات ميكند و اصل كتاب آفرينش نزد اوست.»

پاورقي:

47- رعد / 39مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.