-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:36112 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

تفاوت اعتقاد به معاد و عدم آن , در جهت دادن به فعاليتهاي زندگي را شرح دهيد ؟
شـنـاخـت هـدف نهايي زندگي , نقش اساسي را در جهت دادن به فعاليتها و انتخاب وگزينش كـارهـا , ايفاء مي كند و در واقع عامل اصلي در تعيين خط مشي زندگي را , نوع نگرش و بينش و شـنـاخـت انسان نسبت به حقيقت خود و كمال و سعادتش , تشكيل مي دهد ,و كسي كه حقيقت خـود را تـنـهـا مـجموعه اي عناصر مادي و فعل و انفعالات پيچيده آنهامي پندارد و حيات خود را مـنـحـصر به چند روزه زندگي دنيا مي پندارد و حيات خود رامنحصر به چند روزه زندگي دنيا مـي انـگـارد و لـذت و سـعـادت و كمالي را وراي بهره هاي مربوط به همين زندگي نمي شناسد , رفـتـارهـاي خود را بگونه اي تنظيم مي كند كه تنهانيازهاي دنيوي و خواسته هاي اين جهانيش را تـامـيـن كـند ( سودجوئي از هر راه و به هر وسيله ممكن )ولي كسي كه حقيقت خود را فراتر از پـديـده هـاي مادي مي داند و مرگ را پايان زندگي ندانسته , آن را نقطه انتقال از جهان گذرا به جـهـان جـاوداني مي شناسد و رفتارهاي شايسته خود را وسيله اي براي رسيدن به سعادت و كمال ابدي مي شمارد , برنامه زندگيش را به گونه اي طرح و اجراء مي كند كه هر چه بيشتر و بهتر براي زندگي ابديش سودمند باشد . و از سـوي ديـگر سختيها وناكاميهاي زندگي دنيا او را دل سرد ونااميد نمي كند و از تلاش در راه انجام وظايف و كسب سعادت و كمال ابدي بازنمي دارد . تـاثيرات اين دو نوع انسان شناسي , منحصر به زندگي فردي نيست , بلكه در زندگي اجتماعي و رفـتارهاي متقابل افراد نسبت به يكديگر نيز تاثير بسزايي دارد واعتقاد به حيات اخروي و پاداش و كـيـفـر ابـدي نـقـش مهمي را در رعايت حقوق ديگران واحسان و ايثار نسبت به نيازمندان بازي مـي كـنـد و در جـامـعـه اي كه چنين اعتقادي زنده باشد براي اجراي قوانين و مقررات عادلانه و جـلـوگـيـري از ظـلـم و تجاوز به ديگران ,كمتر نياز به اعمال زور و فشار خواهد بود و طبعا در صورتي كه اين اعتقاد جهاني و همگاني شود , مشكلات بين المللي هم بصورت چشمگيري كاهش خواهد يافت .

محمد تقي مصباح يزدي / آموزش عقايد
مصباح يزدي - محمد تقي

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.