-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:36186 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

معناي اَجَل چيست و تفاوت اجل با اجل مُسمّي كدام است ؟
اَجَل به معناي مدت مقرّر و يا سررسيدن زمان است . و ظاهراً استعمال اَجل در تمامي مدّت ، استعمال اصلي و استعمال آن در سررسيد فرع آنست . چون بيشتر اوقات در همان معناي اوّل به كار مي رود ، حتّي در اثر كثرت استعمال در آن گاهي مي شود كه احتياجي به ذكر وصف نديده و به ذكر موصوف به تنهايي اكتفا مي كنند . بنابراين هر جا كه اين كلمه استعمال شده باشد ، بايد گفت به معني اجل مقضي و تمام مدّت است مگر قرينه اي در كلام باشد و دلالت كند بر اينكه به معناي سررسيد است . راغب در مفردات مي گويد : يعني مرگش فرا رسيده ليكن اصل معني آن استيفاء مدّت است . به هر تقدير ظاهر كلام خداي تعالي در آيات دوّم تا ششم سوره انعام « هوالذي خلقكم من طين ثمّ قضي اجلاً و اجل مسمّي عنده ؛ پروردگار آن كسي است كه شما را از گل آفريده و سپس اجلي قرار داد وليكن اجل مسمي در نزد خداست » اين است كه منظور از اَجل و اجل مسمّي آخر مدّت زندگي است نه تمامي آن همچنان كه از جمله « فان اجل الله لاتٍ » به خوبي استفاده مي شود .
بنابراين از اين بيان ، اين معني نيز معلوم شد كه اجل دو گونه است : يكي اجل مبهم و يكي اجل مسمَّي يعني معين در نزد خداي تعالي و اين همان اجل محتوي است كه تغيير نمي پذيرد . به همين جهت آن را مقيَّد كرده به ( عنده = نزد خدا ) و معلوم است چيزي كه نزد خداست دستخوش تغيير نمي شود به دليل اينكه فرمود : « ماعندكم ينفدو ما عندالله باقٍ ؛ و آنچه نزد خداست باقي مي ماند » .
{P - سوره نحل ، آيه 96 . P}
و اين همان اجل محتوي است كه تغيير و تبديل برنمي دارد خداي متعال مي فرمايد : « اذاجاء اجلهم فلايسْتَأخرون ساعةً ولا يستقدمون » ؛ وقتي اجلشان برسد نمي توانند حتي يك لحظه آنرا پس و پيش كنند « .{P - سوره يونس آيه 49 . P}
و اگر آيات سابق به ضميمه آيه شريفه » لكل اجلٍ كتابٌ يمحوالله مايشاء و يثبت و عنده ام الكتاب « ؛ براي هر اجلي نوشته است . خداوند محو مي كند نوشته اي را كه بخواهد و تثبيت مي كند آنرا كه بخواهد و نزد اوست ام الكتاب » مورد دقت قرار{P - رعد P 41}
مي گيرند بدست مي آيد كه اجل مسمي همان اجل محتوي است كه در ام الكتاب ثبت است و اجل غير مسمّي آن اجلي است كه در ( لوح محو واثبات ) نوشته شده است .
و ام الكتاب قابل انطباق است بر حوادثي كه در خارج ثابت است يعني جوادثي است . يعني حوادثي كه مستندند به اسباب عالي كه تخلف از تأثير ندارد . و لوح محو واثبات قابل انطباق بر همان حوادث است ليكن نه از جهت استناد به اسباب عامه بلكه از نظر استناد ناقضي كه در خيلي از موارد از آنها به مقتضي تعبير مي كنيم كه ممكن است برخورد با موانعي بكند و از تأثير باز بماند و ممكن است باز نماند .

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.