-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:36428 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

آيا گناه نكردن معصومين(ع) يك امر اختياري بوده است ؟
گناه نكردن معصومين(ع) و معصوم بودن آنها هم اختياري آنها است و هم خدادادي ؛ يعني ، خداوند شناختي به آنها داد كه باوجودي كه قدرت بر ارتكاب گناه داشتند ولي از روي اختيار خود گناه نكردند، البته اين كار خداوند نيز بدون وجود يكسري لياقت ها وشايستگي ها نبوده است . نيز اگر چه نمي توانيم عين آنها شويم ، ولي بايد سعي كنيم به آن سرمشق و برنامه نزديك شويم و خداوند هم به هر كسي به اندازه اي كه به او سرمايه داده بازخواست مي كند .پس آنهابه خواست خداوند پيامبر و امام شدند و هر كس نمي تواند به اين مقامها برسد ( عيسي(ع) در گهواره سخن گفت و حضرت علي(ع) در خانه كعبه به دنيا آمد و حضرت مهدي(عج) .... ) ولي خلقت آنها طوري نبود كه هواهاي نفساني و غرايز مختلف نداشته باشند .آنها وقتي روزه مي گرفتند مثل ما گرسنه و تشنه مي شدند و در جنگ و جهاد وقتي زخم برمي داشتند احساس درد مي كردند ولي به خاطر خدا صبرمي كردند .البته خداوند هم به آنها نظر خاصي داشت و كمك هاي خاصي مي نمود و بر همين اساس هم خداوند در قيامت با آنهاحساب و كتاب مي نمايد ما هم نسبت به كمك ها و سرمايه هاي خداداديمان مورد حساب و كتاب قرار خواهيم گرفت ( ( لا يكلف الله نفساً الا وسعها ) ) لذا به هيچ شخصي ظلم نمي گردد بلكه آن نعمتي كه خداوند به اهل بيت داده از حق هيچ كس كم نگذاشته و حق كسي رابه آنها نداده بلكه لطف مازادي است كه با وجود لياقت و قابليت به آنها عنايت كرده است . آنها نيز به بهترين وجه با ايثار مال و جان وهستي خويش به شكرگذاري عملي اين نعمت پرداختند به همين دليل مي گوييم مقامات آنها هم خدادادي است و هم اكتسابي. ;

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.