-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:36510 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

« نفخ صور » چند مرحله دارد؟
«نفخ صور» دو مرحله دارد: يكي مرحله قبل از وقوع حوادث كه در قرآن به آن اشاره شده و ديگري مرحله بعد از آن.
از نفخ صور نخست، به عنوان نفخ « صَعْق» يا « فَزَع»، و از نفخ صور دوم به عنوان نفخ « قيام » يا « بَعْث » ياد شده است.
اينك با آيات هر دو گروه آشنا ميشويم:
«وَ نُفِخُ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمواتِ وَ مَنْ فِي اْلاَرضِ اِلّا مَنْ شاءَ اللهُ ثُمَّ نُفِخَ فيهِ اُخْري فَاذِا هُمْ قِيامٌ يَنْظُرُونَ» زمر/68
[در صور دميده ميشود. پس آنچه در آسمانها و زمين است از شدت ترس جان ميسپارد مگر آن كس را كه خدا بخواهد. سپس بار ديگر در آن دميده ميشود، ناگهان همه مردم ( از خواب مرگ ) برخاسته و در صحنه محشر در انتظار سرنوشت خود خواهند بود.]
اين آيه به روشني گواهي ميدهد كه« نفخ صور» در دو مرحله انجام ميگيرد.آيات ديگري نيز به گونه اي بر اين مطلب گواهي ميدهند، چنان كه ميفرمايد:
«وَ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصَّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمواتِ وَ اْلاَرْضِ اِلّا مَنْ شاَء اللهُ وَ كُلٌّ اَتَوْهُ داخِرين» نحل/87
[روزي كه در صور دميده ميشود، پس آنچه در آسمانها و زمين است از شدت خوف و هراس ميميرند، مگر آن كس كه خدا بخواهد، و همگان با ذلت در پيشگاه خدا حاضر ميگردند.]
درآيه قبل، كلمه « صَعْق »، و در اين آيه كلمه « فَزَع » بكار رفته است. از اين رو برخي گفتهاند به هنگام برپايي قيامت، سه نفخه تحقق خواهد يافت:
1 ـ نفخه « فزع»، 2ـ نفخه « صعق»، 3ـ نفخه « قيام» و « بعث».
ولي همانگونه كه مرحوم طبرسي گفته است مقصود از « فزع» همان صعق است و مفاد هر دو آيه اين است كه نخستين مرتبهاي كه در صور دميده مي شود ( به جز عدهاي كه خدا مرگ آنها را اراده نكرده است ) همه مردم از شدت وحشت و اضطراب ميميرند.
اكنون بايد ديد مقصود از جمله « وَ كُلُّ اَتَوْهُ داخِرين » در ذيل آيه چيست؟ اگر مقصود آمدن و حضور خلائق در صحنه محشر است، در اين صورت اين آيه ناظر به « نفخه دوم» خواهد بود، و مفاد آن با بخش دوم آيه نخست هماهنگ خواهد بود و نه با بخش اول آن، مگر آنكه بگوئيم: مقصود از جمله « كُلٌّ اَتَوْه داخِرين » مرگ آنها است، و مرگ يك نوع رجوع به سوي خداوند است.
در اين جا احتمال سومي هم داده شده است و آن اين كه « نفخ صور» در اين آيه بطور مطلق ذكر گرديده است، زيرا نفخ صور در هر دو مرحله آن از مختصات روز قيامت است. بنابراين آنچه در صدر آيه آمده است: « فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّموات ... »، از ويژگي نفخ صور نخستين، و آنچه در ذيل آمده يعني « كُلٌّ اَتَوَهُ داخِرين » از ويژگي نفخ صور دوم ميباشد. (الميزان 15/439)ٍ
گذشته بر دو آيه مزبور، در هفت آيه ديگر نيز مساله « نفخ صور» مطرح شده كه همگي ناظر به « نفخ» دوم ميباشند كه ما به خاطر رعايت اختصار، از شرح و تفسير آنها خودداري ميكنيم.

منشور جاويد ج 9
آية الله جعفر سبحاني

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.