-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:3668 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

آيا اعتقاد به تقدس برخي اشياء و سنگها و به خصوص درختان نظر كرده يك امر خرافي است؟اگر نظر شما از تقدس جنبه الوهيت بخشيدن به اشياء باشد به گونهاي كه در عالم مبدا و منشأ مستقلي در تأثير باشند، بايد گفت قرآن مجيد، هدفهاي بعثت پيامبر اسلام را در قرآن بيان كرده است و از آن جمله در آيه 157 از سوره اعراف ميفرمايد:

ويضع عنهم اصرهم و الاغلال التي كانت عليهم؛ پيامبر اسلام تكاليف سخت و غل و زنجيرهايي را كه بر آنها است بر ميدارد.

اين آيه درباره غل و زنجيرهاي آهني صحبت نميكند، بلكه زنجيرها و بندها همان اوهام و خرافاتي است كه فكر و عقل آنها را از رشد و نمو باز داشته بود و يكي از بزرگترين افتخارات پيامبر گرامي اسلام ( همين است كه با خرافات و اوهام، افسانه و خيال مبارزه نمود و عقل و خرد بشر را از غبار و رنگ وخرافات شستشو داد. سياستمداران جهان، كه جز حكومت بر مردم غرض و مقصدي ندارند، پيوسته از هر پيشامدي به نفع خود استفاده ميكنند. حتي اگر افسانههاي باستاني و عقايد خرافي ملتي به رياست و حكومت آنها كمك كند، از ترويج آن خوداري نمينمايند، و اگر آنان افرادي متفكر و منطقي باشند، در اين صورت به نام احترام به افكار عمومي و عقايد اكثريت، از افسانهها و اوهام كه با ميزان و مقياس عقل تطبيق نميكند، طرفداري ميكنند. لكن پيامبر اسلام، نه تنها از آن عقايد خرافي كه به ضرر خود و اجتماع تمام ميشد، جلوگيري مينمود، بلكه حتي اگر يك افسانه محلي، يك فكر بياساس به پيشرفت هدف او كمك ميكرد، با تمام قوا و نيرو با آن مبارزه نموده و كوشش ميكرد كه مردم بنده حقيقت باشند، نه بنده افسانه و خرافات.

يگانه پسر پيامبر به نام ابراهيم درگذشت و پيامبر( را بسيار غمگين ساخت. روز رحلت آن پسر آفتاب گرفت، ملت خرافي و افسانهپسند عرب، گرفتگي خورشيد را نشانه عظمت مصيبت پيامبر دانسته و گفتند: آفتاب براي مرگ فرزند پيامبر( گرفته است. پيامبر ( اين جمله را شنيد، بالاي منبر رفت و فرمود:

آفتاب و ماه دو نشانه بزرگ از قدرت بيپايان خدا هستند و سر به فرمان او دارند، هرگز براي مرگ و زندگي كسي نميگيرند. هر موقع ماه و آفتاب گرفت، نماز آيات بخوانيد. پس از منبر پايين آمد و با مردم نماز خواند.

اما اگرمنظور شما از تقدس تأثيرات معنوي برخي اشياء باشد مانند تربت پاك سيدالشهداء ( و يا تأثيرات معنوي حجر الاسود و يا انگشتر عقيق و امثال آن كه خداوند در آنها خواص و تأثيراتي معنوي قرار داده است، چنين امر كاملاً پذيرفته شده و مورد تصريح آيات و روايات است و ابداً جنبه خرافي ندارد. مانند پيراهن حضرت يوسف ( كه چشمان حضرت يعقوب ( را بينا نمود و ماجراهاي ديگر.

ــــــــــــــــ

برگرفته از مقاله خرافات، جعفر سبحاني،www. hawzah. Net

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.