-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:36691 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

در انديشه ي سياسي اسلام، جامعه ي مدني به چه معناست؟
جواب اجمالي:


جامعه مدني از اصطلاحاتي است كه در دوران روشنگري در غرب رايج شد و فيلسوفان سياسي غرب تفسيرهاي گونه گوني از آن ارايه كردند. از لابلاي تفسيرهاي گونه گوني كه براي جامعه ي مدني عرضه شده است، مي توان مشخصاتي كلي براي چنين جامعه اي به دست آورد كه نتنها با مفاهيم اسلامي ناسازگاري ندارد بلكه انديشه ي سياسي اسلام بر اساس آن شكل گرفته است.

اين مشخصات كلي عبارتند از:

1. قانون مداري

2. صيانت از حقوق فردي.

3. مساوات افراد در برابر قانون.

4. آزادي مدني.

از اين رو، مي توان مدينة النبي(صلي الله عليه وآله) را نمونه اي از عينيت جامعه ي مدني در اسلام دانست و اسلام را پيشگام تأسيس چنين جامعه اي شمرد.جواب تفصيلي:


جامعه ي مدني از اصطلاحاتي است كه در دوران روشنگري در غرب رايج شد و فيلسوفان سياسي غرب تفسيرهاي گونه گوني از آن ارايه كردند.

بدبين هايي مانند هابز با تصويري سياه از انسان و جامعه، زور، تزوير، خودخواهي، ترس، بي اعتمادي، طمع و بدي را فضايل جامعه ي مدني دانستند.(1) جامعه ي مدني هابز جامعه اي است كه در آن اژدهايي خونخوار جنگلي از وحوش در حال جنگ را كنترل مي كند.

در پاسخ به اين سؤال بايد گفت: اسلام خود را دين تمام جهان، براي تمام زمان ها معرّفي مي كند و همه ي جهان را سرزمين خود مي داند كه بايد در آنجا پذيرفته و به آن عمل شود. قسمت هايي كه اكثريت مردم اين آيين الهي را پذيرفته اند، «بلد الاسلام» يا «دارالاسلام» (سرزمين اسلام) و قسمتهاي ديگر جهان «بلد الكفر» يا «دارالكفر» (سرزمين كفر) تلقّي مي شود. پس تنها مرزي كه اسلام در جهان مي پذيرد، مرز اعتقاد و عقيده است و تنها عقيده ي ارزشمند از ديدگاه اسلام، همان اسلام است. «إن الدين عند الله الإسلام»(3) اسلام در ازاي مفهوم


مهدي هادوي تهراني

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.