-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:3672 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا شخصي كه بيشتر ساعات بيكاري خود را (حتي زمان كار) صرف افكاري كه ميداند با واقعيت مطابقت ندارد ولي صرف لذت بردن كوتان مدت ميكند مشكل رواني دارد و اگر دارد درمانش چگونه است؟اينكه انسان در برخي موارد ـ خصوصاً ايام جواني ـ با خيالات خودش به سر ميبرد و احساس لذت ميكند تا حدودي طبيعتاً در ابتداي امر براي افراد پيش ميآيد اين پراكندگي افكار و به عبارت صحيحتر خيالات يكي از نكاتي است كه شيوع دارد خصوصاً در سنين جواني، ولي قابل كنترل است، كنترل آن يكي از دستاوردهاي مهم در غلبه بر شيطان و جنود او است، حضرت امام خميني( در اربعين حديث خيال را يكي از دستاويزهاي شيطان ميدانند و راه كنترل آن را، به دست گرفتن زمام خيال ميدانند كه نگذارد هرجا ميخواهد پرواز كند و مانع شود از اينكه خيالهاي فاسد باطل براي او پيش آيد از قبيل خيال معاصي و شيطنت، هميشه خيال خود را متوجه امور خوب كند و اين كار گرچه در اول امر قدري مشكل به نظر ميرسد و شيطان و جنود او آن را به نظر بزرگ جلوه ميدهند ولي با قدري مراقبت و مواظبت، سهل و آسان ميشود، لذا هر وقت خيال خواست متوجه امر پستي شود، آن را برگردان و متوجه به امور خوب كني، اگر نتيجه گرفتي خداوند را بر اين توفيق شكر نما و اين را ادامه بده و بايد توجه داشت كه خيالات خوب و بد منشأ شقاوت و سعادت هر انساني است و نبايد آن را كم اهميت شمرد.مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.