-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:3673 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

مكتب تفكيك چيست؟حكمت شيعي، حكمتي است كه وحي را با برهان حقيقي و عرفان قطعي هماهنگ ميداند، مكتب تفكيك در نقطة مقابل اين عقيده است و در تعريف آن ميگويد:

مكتب جداسازي، سه راه و روش معرفت و سه مكتب شناختي در تاريخ شناختها و تأملات و تفكرات انساني، يعني راه و روش قرآن، راه و روش فلسفه و راه و روش عرفان و در ادامه ميافزايد:

مكتب تفكيك در مورد اين سه مبني و مكتب (وحي، فلسفه، عرفان) تفكيكي است نه تأويلي و مزجي و التقاطي و تطبيقي، زيرا اين امر را ناشدني ميداند اين مكتب هدف خود را خالص ماني شناختهاي قرآني و سره فهمي اين شناختها و معارف ميشناسد، و در تاريخچة آن بايد گفت: هر چند از نظر تحقيقي اين مكتب سابقه خود را به نزول قرآن پيوند ميزند ولي از نظر تنظيم و تأليف، تاريخي بيش از يك قرن ندارد. زيرا بنيان آن را در سدة چهاردهم هجري مرحوم ميرزا مهدي اصفهاني بناغود كه پس از وي مرحوم شيخ مجتبي قزويني آن را ادامه داد، سخن اين مكتب اين است كه تنها راه شناخت حقيقي، راه وحي است. زيرا وحي سخن آخر را در باب معارف ميزند، اما راه عقل (فلسفه) و راه كشف (عرفان) چون با تفكرات بشري ممزوج شده است، راه به سر منزل مقصود نميبرد. نتيجهاي كه تفكيكيان ميگيرند اينستكه: اين سه محتوا منطبق نيستند و اين هماني ندارند، پس بايد از هم جدا گردند و مرزبندي شوند.

براي اطلاعات بيشتر به كتاب مكتب تفكيك استاد حكيمي و نيز مقاله استاد حق پناه در مجله انديشه جلد 19 مراجعه كنيد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.