-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:36745 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:4

آيا خدا يكي است؟

خدا يكي است و محال است كه بيش از يكي باشد، زيرا بايد نيازمند و محتاج نباشد، وگرنه خدا نيست، بلكه مخلوق است. لازمه وجود دو خدا نيازمند بودن هر دو است.

از اين كه جهان داراي نظام واحد و به هم پيوسته است، پي مي بريم كه خالق آن يكي است. اگر ما كتاب بزرگ آفرينش را ورق بزنيم، در همه جا آثار يك نظام عالي و يك اتصال و هماهنگي غير قابل توصيف در ميان تمام سطرها و كلمات اين كتاب را مي بينيم. نظام واحد دليل بر نظم دهندة واحد است. اتم شناسان به ما مي گويند: هنگامي كه دل اتم را شكافتيم و انرژي هسته اي را آزاد كرديم، با مطالعه دقيق بر ما مسلّم شد كه ذرات فوق العاده كوچك كه اتم نام دارد و تمام مواد تشكيل دهندة جهان از آن ساخته شده، ساختمان آن در همه جا كاملاً مشابه و يكنواخت است. همه داراي هسته اي هستند كه بار الكتريكي مثبت دارند و الكترون هايي به دور هسته آن ها در گردش است كه بار الكتريسيته منفي دارد. تفاوت ميان اتم هاي اجسام گوناگون، در كميت و تعداد الكترون و پروتون ها و نوترون ها است. از همه شگفت آور تر اين كه: نظام مخصوصي كه بر منظومه شمسي ما و ساير منظومه هاي بزرگ آسمان حكومت مي كند و همان قانون جاذبه و گريز از مركز كه كرات عظيم آسمان را در مدار هاي ثابت خود به گردش در مي آورد، الكترون ها را در مدارهاي خود به گرد هسته اتم مي گرداند. با توجه به اين كه يك اتم به قدري كوچك است كه طبق محاسبه دانشمندان صد ميليون اتم را ميتوان در سر يك سوزن جا داد، معني يكنواخت بودن نظام جهان بي نهايت، بزرگ و بي نهايت كوچك روشن تر مي شود.

فيريك دانان مي گويند: قوانين اين جهان به قدري هماهنگي دارند كه ممكن است از يك آزمايش كوچك پي به يك قانون بزرگ در سراسر عالم طبيعت برد، بلكه بيشتر قوانين وسيع علوم طبيعي امروز زاييدة همين آزمايش هاي جزئي است كه در آزمايشگاههاي محدود و كوچكي انجام يافته است.

با مشاهدة اين وضع خاص و اين هماهنگي كامل در نظام خلقت هيچ دانشمندي به خود اجازه نمي دهد كه خالق هستي را دو خدا بداند و از اين كتاب عظيم و از آثار قلمي، دو خالق تصور كند.

دليل ديگر آن كه: اگر دو خدا فرض شود كه هر كدام مستقل از ديگري باشد، پس يك نوع هستي و وجودي هر يك دارند كه ديگري ندارد؛ بنابراين هر يك از آن دو موجودي محدود و ناقص و نيازمند مي شوند، در حالي كه خداي خالق تمام جهان هستي، خداي بي نياز و كامل و نامتناهي است. دليل ديگر اين كه اگر خداي ديگري بود، بايد نشانهاي، اثري، فرستادهاي مي داشت، در حالي كه همه فرستادگان الهي از طرف خداي واحد آمده و از خداي واحد خبر داده اند.

براي اطلاع از دليل هاي يگانگي خدا به كتاب خدا را چگونه بشناسيم اثر آيت الله ناصر مكارم شيرازي و اصول فلسفه و روش رئاليسم ج 5، شهيد مطهري مراجعه فرماييد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.