-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:3728 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

گفتگوي تمدنها چه عكس العملي در بين جوامع مختلف داشته، آيا تأثيرش را گذاشته يا نه؟ضرورت بحث از گفتگوي تمدنها امري روشن است البته بايد تكيه در تمدن بر فرهنگ ملتها باشد كه مفيد هدايت معنوي انسانها شود، امروزه حتي خود سازمان ملل به اين نتيجه رسيده است چنانچه نمايندة شخصي دبيركل در اين زمينه ميگويد: تجربيات ده سال گذشته ثابت كرد گفتگويي حتي المقدور پيشگيرانه و جامع ضرورت دارد... و اما نسبت به تأثيري كه گذاشته بايد گفت اصل گفتگو از مدتها پيش بود و نتايج مثبتي هم داشته است، در همين گزارش آمده:در واقع گفتگو حتي در جايي كه به نظر ميرسد جنگ و كشمكش مرزهاي غير قابل عبوري بين مردم ايجاد كرده است، جريان دارد، حتي در اين شرايط، شجاعت و دورانديشي انسانهايي كه برخي از آنان براي ديگران ناشناخته ماندهاند، در موارد بسياري شعلة گفتگو را صرفنظر از همة مرزهاي واقعي يا مصنوعي روشن نگاه داشتهاند... ولي كمااينكه از اوضاع جهان معلوم است اين پيشنهاد بخاطر شرائط جديد بوجود آمده پس از حوادث 11 سبتامبر آمريكا و تبليغات وسيع استكبار و سوء استفاده از بحث تروريسم، تحت الشعاع قرار گرفت و امروز استكبار خصوصاً آمريكا هيچ زمينه اي را براي نزديكي و گفتگو بين تمدنها نگذاشته است، البته در سطح انديشمندان جوامع بشري كارهايي شده كه ميتوانيد براي اطلاع بيشتر از مركز گفتگوي تمدنها در تهران سؤال بفرماييد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.